Orgány ESÚS TRITIA

Valné shromáždění se skládá ze čtyř členů ESÚS TRITIA. Je nejvyšším orgánem ESÚS TRITIA a do jeho pravomocí patří rozhodování o zásadních otázkách seskupení (schvalování změn Dohovoru a Statutu, schvalování rozpočtu, volba ředitele, apod.).

Ředitel je statutárním zástupcem ESÚS TRITIA a organizuje jeho každodenní činnost.

Dozorčí rada kontroluje celkovou činnost a hospodaření ESÚS TRITIA a předkládá Valnému shromáždění svá stanoviska.

Valná hromada

  • Ivo Vondrák
  • Jakub Chełstowski
  • Erika Jurinová
  •  

    Dozorčí rada

    Ředitel