Naše projekty

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA realizuje nebo se zapojuje na zásadě partnerství do projektů, které se týkají takových témat jako jsou transport, hospodářství, cestovní ruch, energetika i kultura, ochrana přírody, lidské zdroje, vzdelávaní, spolupráce vysokých škol, školení a spolupráce s univerzitami a veřejnými institucemi, také realizace výměny poznatků a mezinárodní stáže.

Seskupení se zapojuje do projektů, jejichž hlavní témata jsou pložena na přeshraniční a mezinárodní spolupráci s cílem zesílit ekonomické a sociální propojení mezi čtyřmi partnerskými regiony: Slezské vojvodství, Opolské vojvodství, Moravskoslezským krajem a Žilinským sa mosprávnym krajem. Angažuje se v projektech nadregionálních, podporuje mezinárodní spolupráci organizací a institucí ze Slovenska, České republiky a Polska, jakož i ostatních Evropských zemí.

Berouce do úvahy Strategii EÚ 2020 i politiku soudržnosti v programovém období 2014 - 2020, ESÚS sa bude koncentrovat na identifikaci, propagaci a provádění programů, projektů a společných aktivit v rámci teritoriální spolupráce v následujících tématických okruzích:

  1. Podpora podnikatelského prostředí, MSP a přeshraničního obchodu
  2. Ochrana přírodního potenciálu a zmenšení rizika ohrožení
  3. Podpora společné ochrany kulturního dědictví
  4. Podpora propojení mezi městským a vesnickým prostředím
  5. Zmenšení izolace přes zlepšení dostupnosti služeb a sítě přepravy, informačních a komunikačních technilógií, systémů zásobování vodou a energií i hospodaření s odpady s mezinárodním charakterem
  6. Propagace spolupráce a tvoření síti podmětu pracujících v konfigurací s cílem skutečného využívání společné infrastruktury v odvětvích jako je ochrana zdraví, kultura, turistika a vzdělávání
  7. Propagace spolupráce, v rámci toho administrativní a právní, mezi obyvateli a institucemi v prihraničnm území.