Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností

Kapitola I.
Všeobecná ustanovení

§ 1

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností je seskupením působícím na základě Nařízení č. 1082/2006 Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. sb. EU L. 06. 210. 19) (dále jen „Nařízení 1082/2006“), a zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (Sb. z. č. 218/ 2008 ust. 1390). V záležitostech neupravených výše uvedenými ustanoveními se na Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností vztahují příslušně právní předpisy polského práva, a to zejména zákona ze dne 7. dubna 1989 „Zákon o sdruženích (tj. Sb. z. č. 79/2001, ust. 855, ve znění pozdějších předpisů).

§ 2

 1. Evropské seskupení pro územní spolupráci je nazváno „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością”. Přičemž v českém jazyce se používá následující název: „Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností“, v jazyce slovenském: „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným” a v jazyce anglickém: „European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited”.
 2. Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, dále jen Seskupení, nabývá právní subjektivitu dnem zapsání do rejstříku vedeného ministrem zahraničních věcí Polské republiky.
 3. Seskupení plní své úkoly na území uvedeném v § 3 těchto Stanov.
 4. Cíle Seskupení vždy souvisejí s kompetencemi členů a respektují ustanovení Nařízení 1082/2006.

Kapitola II.
Členové a sídlo Seskupení

§ 3

Zakladateli a členy Seskupení jsou:

 1. Slezské vojvodství, ul. Ligonia 46, 40-037 Katovice, Polská republika,
 2. Opolské vojvodství, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Polská republika,
 3. Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika,
 4. Žilinský samosprávný kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika.

§ 4

Sídlem Seskupení je město Těšín (Cieszyn) nacházející se na území Slezského vojvodství v Polské republice.

§ 5

Seskupení je vytvořeno na dobu neurčitou.

Kapitola III.
Cíle a úkoly Seskupení

§ 6

 1. Seskupení vzniklo pro usnadnění a rozšíření přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce mezi jeho členy, za účelem posílení ekonomické a společenské integrity, zejména prostřednictvím realizace projektů nebo programů územní spolupráce s následujícími cíli:
  1. usnadnění každodenního života občanů polsko-česko-slovenského území;
  2. vytvoření přeshraniční integrity na úrovni celého prostoru;
  3. realizace projektů za účelem společného strategického rozvoje.
 2. K dosažení cílů uvedených v § 6 odstavci. 1, Seskupení plní tyto úkoly:
  1. identifikace, propagace a zavádění programů, projektů a společných akcí územní spolupráce v následujících hlavních oblastech:
   a) doprava,
   b) hospodářství,
   c) cestovní ruch
   d) energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje energie;
  2. identifikace, propagace a zavádění programů, projektů a společných akcí územní spolupráce v následujících vedlejších oblastech:
   a) kultura,
   b) životní prostředí,
   c) lidské zdroje, vzdělávání včetně úzké spolupráce v oblasti vysokých škol,
   d) spolupráce veřejných institucí, rovněž v případech realizace výměny osob a zkušeností v rámci mezinárodních stáží,
   e) sport;
  3. identifikace, propagace a zavádění programů, projektů a společných akcí územní spolupráce v oblastech, uvedených v Nařízení 1082/2006, tj.:
   a) podpora podnikání, zejména rozvoje malých a středních podniků a přeshraničního obchodu,
   b) podpora a zlepšení společné ochrany přírodních zdrojů a jejich společné správy, jakož i prevence přírodních a technologických ohrožení,
   c) podpora a zlepšení společné ochrany kulturního dědictví,
   d) podpora vztahů mezi městskými a vesnickými oblastmi,
   e) snižování izolace zlepšením dostupnosti ke službám a dopravním, informačním a komunikačním sítím, a rovněž zlepšením příhraničních systémů a zařízení dodávek vody a energie a využívání odpadu,
   f) podpora spolupráce a síťování subjektů působících na území Seskupení s cílem efektivnějšího využívání společné infrastruktury v sektorech jako ochrana zdraví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání,
   g) podpora spolupráce, právní i administrativní, mezi obyvateli a institucemi na území Seskupení.
 3. Cíle svěřené Seskupení jeho členy se nesmějí týkat oprávnění nebo povinností udělených veřejným právem, jejichž cílem je ochrana obecných státních zájmů nebo ochrana obecných zájmů ostatních veřejných orgánů, jako jsou policejní a regulační oprávnění, soudnictví a zahraniční politika.

Kapitola IV.
Finanční hospodaření Seskupení

§ 7

Seskupení bude financováno ze členských příspěvků a z prostředků programů a projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Příjmy mohou tvořit rovněž dotace z jiných veřejných zdrojů, dary, dědictví a rovněž příjmy z vlastní činnosti.

§ 8

Seskupení může provádět hospodářskou činnost. Příjmy z této činnosti mohou být určeny výhradně k realizaci cílů a úloh Seskupení dle Stanov a nesmějí být určeny k rozdělení mezi jeho členy.

§ 9

Finanční hospodaření Seskupení je vedeno na základě ročního rozpočtu schvalovaného Valným shromážděním.

§ 10

Seskupení vede účetnictví podle ustanovení právního předpisu Polské republiky uvedených v zákoně ze dne 29. září 1994 o účetnictví (tj. Sb. z. č. 152/2009, ust. 1223, ve znění pozdějších předpisů).

Kapitola V.
Soulad s polským právem

§ 11

 1. Členové Seskupení vytvoření na základě jiných ustanovení, než je polské právo, berou na vědomí, že v činnosti Seskupení je uplatňováno polské právo, které je shodné s platným právem Evropské unie, jakož i s Úmluvou a Stanovami.
 2. Členové Seskupení vytvoření na základě jiných ustanovení, než je polské právo, berou na vědomí příslušnost kontrolních orgánů uvedených v ustanoveních polského práva, včetně zejména ustanovení zákona ze dne 7. dubna 1989 „Zákon o sdruženích“, jakož i povinnost spolupodílet se na vykonávání jejich kompetencí.

Kapitola VI.
Pracovní jazyky Seskupení

§ 12

Pracovními jazyky Seskupení jsou: jazyk český, jazyk polský a jazyk slovenský.

Kapitola VII.
Příslušné právo a dohled

§ 13

 1. Tyto Stanovy byly vyhotoveny na základě Nařízení 1082/2006.
 2. V souladu se článkem 2 odst. 1 písm. c) Nařízení 1082/2006 o záležitostech neupravených Nařízením 1082/2006, Stanovami a Úmluvou, se bude na činnost Seskupení vztahovat polské právo, jako právo státu, v němž má Seskupení své sídlo.
 3. V případě jakýchkoliv sporů mezi členy Seskupení se členové zavazují tyto spory řešit cestou dohody. V případě, že nedospějí k dohodě, budou spory předány polským obecným soudům.
 4. Vzhledem k tomu, že sídlo Seskupení se nachází v Polské republice, je příslušným členským státem vykonávajícím kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky Polská republika. 5. Kontrolním orgánem pro Seskupení je ministr zahraničních věcí Polské republiky.

Kapitola VIII.
Členové Seskupení, jejich práva a povinnosti

§ 14

Členové Seskupení jednají prostřednictvím svých zástupců.

§ 15

Členové Seskupení mají právo:

 1. volit a být voleni do orgánů Seskupení;
 2. podávat orgánům veškeré návrhy týkající se činnosti Seskupení;
 3. účastnit se Valného shromáždění;
 4. nahlížet do veškerých dokumentů Seskupení, včetně zápisů z Valného shromáždění Seskupení, Výročních zpráv z činnosti Seskupení a dalších finančních dokumentů Seskupení.

§ 16

K povinnostem členů Seskupení patří:

 1. řídit se při realizaci cílů a úloh Seskupení ustanoveními Stanov a Úmluvy;
 2. aktivně se účastnit realizace cílů a úloh Seskupení;
 3. platit členské příspěvky;
 4. dbát o dobré jméno Seskupení.

§ 17

 1. Do Seskupení mohou přistoupit noví členové.
 2. Uchazeči, mající zájem o členství, podávají žádost o přijetí mezi členy Seskupení na základě písemné žádosti adresované Evropskému seskupení pro územní spolupráci.
 3. Rozhodnutí o přijetí nového člena činí Valné shromáždění.

§ 18

 1. 1. Každý člen může vystoupit ze Seskupení na základě vlastnoručně podané výpovědi.
 2. 2. Výpověď se podává v písemné formě s účinností ne dříve než na konci kalendářního roku, výpovědní lhůta činí 4 měsíce, přičemž začíná běžet od konce měsíce, v němž byla výpověď podána.
 3. 3. Do doby vystoupení ze Seskupení musí člen vyúčtovat veškeré své závazky vůči Seskupení a po vystoupení uhradit veškeré škody vyplývající z tohoto důvodu. Zaplacené členské příspěvky nepodléhají vrácení.

§ 19

 1. Člen Seskupení může být ze Seskupení vyloučen usnesením Valného shromáždění za vážné nebo opakující se porušení povinností vyplývajících ze členství. Vážným porušením povinností je třeba rozumět porušení kterékoliv z povinností uvedených v paragrafu 15 Stanov, pokud i přes písemnou výzvu a stanovení příslušného termínu, nesplní člen své povinnosti.
 2. Návrh na vyloučení člena Seskupení může podat kterýkoliv člen.
 3. Člen Seskupení, na něhož byl podán návrh na vyloučení, má právo na obhajobu během nejbližšího Valného shromáždění.
 4. O výzvě k zanechání porušování povinností se stanovením příslušného termínu, o němž se hovoří v odst. 1, a o vyloučení člena rozhoduje Valné shromáždění jednomyslně usnesením, přičemž zástupce člena, jehož se vyloučení týče, nehlasuje.

Kapitola IX.
Personální záležitosti

§ 20

 1. Zaměstnanci Seskupení jsou zaměstnáni v pracovněprávním vztahu.
 2. Podrobné podmínky náboru zaměstnanců a podmínky jejich pracovního zařazení stanovuje Ředitel.
 3. Seskupení může nařizovat provádění úkolů třetím osobám, a to na základě dohod, smlouvy o dílo nebo jiné občanskoprávní smlouvy.

Kapitola X.
Výroční zpráva o činnosti Seskupení a audit

§ 21

 1. Účetní závěrka Seskupení a Výroční zpráva o činnosti jsou vyhotovovány v polském jazyce; účtování v nich uvedené je definováno v polské měně.
 2. Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti budou přeloženy rovněž do českého jazyka a slovenského jazyka.
 3. Vyhotovení Účetní závěrky zajišťuje Ředitel.
 4. Účetní závěrka Seskupení musí být vyhotovena nejpozději v průběhu 3 měsíců od konce účetního roku, přičemž účetní rok znamená kalendářní rok.
 5. Účetní závěrka Seskupení podléhá schválení Valným shromážděním nejpozději v průběhu 6 měsíců od konce účetního roku.

Kapitola XI.
Orgány Seskupení

§ 22

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ustanoveným pro přijímání usnesení ve věcech náležejících do jeho kompetence.
 2. Do kompetence Valného shromáždění patří:
  1. přijímání usnesení o změnách Úmluvy a Stanov;
  2. schválení výše a termínů hrazení ročních členských příspěvků;
  3. schválení rozpočtu na návrh Ředitele;
  4. schválení plánu činnosti;
  5. schválení Účetní závěrky a Výroční zprávy o činnosti;
  6. přijímání usnesení na návrh Dozorčí rady Seskupení o udělení absolutoria Řediteli;
  7. přijímání rozhodnutí o volbě a odvolání Ředitele a o výši jeho mzdy a výši jeho odměn;
  8. přijímání rozhodnutí o přijetí nového člena;
  9. přijímání rozhodnutí o vyloučení člena;
  10. přijímání usnesení o schválení organizační struktury Seskupení;
  11. přijímání usnesení o nabytí, postoupení nebo zatížení nemovitostí ve vlastnictví Seskupení;
  12. přijímání rozhodnutí o zadlužení formou úvěrů a půjček;
  13. volba a odvolávání členů Dozorčí rady;
  14. přijímání usnesení o zrušení a likvidaci Seskupení.
 3. Valné shromáždění má 4 členy, po jednom zástupci každého člena Seskupení.
 4. Člen Valného shromáždění vykonává svou funkci bezúplatně.
 5. Člen Valného shromáždění může být zastupován na Valném shromáždění svým zmocněncem, přičemž zplnomocnění vyžaduje písemnou formu.
 6. Řádné Valné shromáždění svolává Ředitel minimálně jednou ročně písemným oznámením zaslaným členům, a to minimálně 15 dní před termínem zasedání. K písemnému oznámení bude připojen program jednání spolu s návrhy usnesení.
 7. První Valné shromáždění svolává Slezské vojvodství po provedení registrace Seskupení v rejstříku vedeném ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, o němž se hovoří v § 2 odst. 2 Stanov, a to v termínu do třiceti (30) dní od zápisu do tohoto rejstříku . Na prvním zasedání schvaluje Valné shromáždění jednací řád Valného shromáždění.
 8. Jednání Valného shromáždění řídí Předseda Valného shromáždění zvolený na začátku zasedání členy Valného shromáždění.
 9. Quorum nezbytné pro přijímání závazných usnesení Valným shromážděním činí plný počet členů Valného shromáždění, s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 4, kde quorum nutné pro platnost přijatého usnesení tvoří všichni členové kromě člena, který podléhá hlasování o vyloučení. Pokud podmínka quora není splněna, není Valné shromáždění usnášeníschopné a zasedání je odročeno. V takovém případě se zasedání musí konat opětovně za 30 pracovních dní od posledního zasedání Valného shromáždění.
 10. Usnesení Valného shromáždění jsou přijímána jednohlasně.
 11. Valného shromáždění se účastní Ředitel, který má poradní hlas.
 12. Mimořádné Valné shromáždění je svoláváno Ředitelem nebo Předsedou Dozorčí rady:
  1. z vlastní iniciativy;
  2. na návrh Dozorčí rady;
  3. na návrh minimálně 2 členů.
 13. Ze zasedání Valného shromáždění se vyhotovuje zápis.

§ 23

 1. Statutárním výkonným orgánem Seskupení je Ředitel. Ředitel zastupuje Seskupení navenek a vystupuje jeho jménem a v jeho zájmu.
 2. Ředitel je zaměstnancem Seskupení.
 3. Kandidáty na funkci Ředitele přihlašují členové.
 4. Funkční období Ředitele činí 4 roky, přičemž Ředitel může být kdykoliv odvolán Valným shromážděním.
 5. K úkolům Ředitele patří zejména:
  1. zastupování Seskupení navenek;
  2. spolupráce s vládními orgány a orgány státní správy a samosprávy členů, a rovněž dalšími institucemi v záležitostech týkajících se činnosti Seskupení uvedené ve Stanovách;
  3. příprava návrhu rozpočtu a plánu činnosti Seskupení,
  4. předložení Účetní závěrky a Výroční zprávy o činnosti Seskupení na Valném shromáždění;
  5. svolávání Valného shromáždění;
  6. příprava návrhů usnesení na Valné shromáždění;
  7. provádění usnesení Valného shromáždění;
  8. přijímání veškerých rozhodnutí, která nejsou vyhrazena do kompetence ostatních orgánů Seskupení;
  9. organizování a vykonávání běžné činnosti Seskupení;
  10. řízení činnosti sekretariátu;
  11. plnění práv a povinností zaměstnavatele vůči pracovníkům Seskupení.

§ 24

 1. Dozorčí rada provádí kontrolu činnosti Seskupení.
 2. Dozorčí rada je tvořena 4 členy, po jednom zástupci každého člena.
 3. Členové Dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním.
 4. Funkční období členů Dozorčí rady činí 4 roky.
 5. Dozorčí rada jedná minimálně jednou za čtvrtletí.
 6. Funkce člena Dozorčí rady je vykonávána bezúplatně.
 7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, zástupce předsedy a tajemníka.
 8. První zasedání Dozorčí rady svolává Ředitel.
 9. K úkolům Dozorčí rady patří:
  1. kontrolování, minimálně jednou ročně, celkové činnosti Seskupení, zejména finančního hospodaření a dodržování právních předpisů souvisejících s činností Seskupení;
  2. předkládání posudků a návrhů týkajících se Účetní závěrky a Výroční zprávy z činnosti Seskupení Valnému shromáždění;
  3. volba auditora pro provedení auditu Účetní závěrky Seskupení;
  4. vystoupení na Valném shromáždění s návrhem na udělení absolutoria Řediteli;
  5. předkládání roční zprávy ze své činnosti Valnému shromáždění.
 10. Členové Dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti Seskupení.
 11. Členové Dozorčí rady mají právo účasti na zasedáních Valného shromáždění s poradním hlasem.
 12. Členové Dozorčí rady mají právo žádat od Ředitele o veškerá vysvětlení týkající se činnosti Seskupení. Ředitel má povinnost odpovědět na dotazy písemně v průběhu 21 pracovních dní od jejich doručení.

Kapitola XII.
Sekretariát Seskupení

§ 25

 1. Sekretariát tvoří zaměstnanci Seskupení
 2. K hlavním úkolům sekretariátu patří plnění příkazů Ředitele.

Kapitola XIII.
Členské příspěvky

§ 26

 1. Každý člen Seskupení je povinen platit členské příspěvky.
 2. Výši členských příspěvků, s výjimkou prvního příspěvku, stanovuje Valné shromáždění, v souladu se zásadami přijatými ve Stanovách.
 3. Všichni členové platí členské příspěvky ve stejné výši.
 4. První členský příspěvek bude členy zaplacen v průběhu 14 dní ode dne jmenování ředitele. Výše prvního příspěvku bude činit částku tvořící ekvivalent 22.000,00 (slovy: dvacet dva tisíce) EUR.
 5. Členské příspěvky mají peněžní charakter a jsou splatné jednou ročně na účet Seskupení do 28. února každého kalendářního roku.
 6. Valné shromáždění může přijmout usnesení o mimořádných členských příspěvcích, přičemž stanoví jejich výši a termín úhrady. Mimořádné příspěvky mohou mít rovněž nepeněžní formu.

Kapitola XIV.
Odpovědnost za závazky Seskupení

§ 27

 1. V souvislosti s vyloučením odpovědnosti polských členů polským právem, omezili ostatní členové Seskupení svou odpovědnost stejně jako polští členové.
 2. Seskupení nese odpovědnost za své závazky bez ohledu na jejich charakter.

Kapitola XV.
Likvidace Seskupení

§ 28

 1. Valné shromáždění rozhoduje o likvidaci Seskupení. V takovém případě je Valným shromážděním určen likvidátor Seskupení.
 2. Seskupení podléhá likvidaci v těchto případech:
  a) rozpuštění Seskupení z rozhodnutí svých členů;
  b) vyškrtnutí Seskupení z rejstříku vedeného Ministrem zahraničních věcí Polské republiky z důvodů, že činnost Seskupení porušuje právní předpisy členských států upravující veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví, veřejnou morálku, a porušení veřejných zájmů členského státu,
  c) vyškrtnutí Seskupení z rejstříku vedeného Ministrem zahraničních věcí Polské republiky z důvodu toho, že provádí jakékoliv činnosti v rozporu s úkoly a cíli Seskupení nebo provádí činnosti nad rámec svých oprávnění.
 3. Náklady na likvidaci, včetně odměny likvidátora, jsou hrazeny z majetku likvidovaného Seskupení.
 4. Majetek zlikvidovaného Seskupení je určen na účel stanovený v usnesení Valného shromáždění o likvidaci.

Kapitola XVI.
Závěrečná ustanovení

§ 29

 1. Jakákoliv změna těchto Stanov musí být jednohlasně schválena Valným shromážděním a musí respektovat ustanovení Nařízení 1082/2006, zejména článek 4 bod 6..
 2. Pro interpretaci znění Stanov je závaznou verzí každá jazyková verze Stanov.
 3. Do deseti pracovních dnů od registrace a zveřejnění stanov, musí Seskupení zaslat Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství žádost o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a oznámit vytvoření Seskupení, s podrobnostmi o jeho názvu, cílech, členech a sídle.
 4. Stanovy a jejich změny musí být zveřejněny v Úředním věstníku Polské republiky "Monitor polski B". Oznámení se zasílá příslušnému ministra zahraničních věcí.

Stanovy vyhotovené v ....................................., den ........ ..................., po dvou vyhotoveních,v jazycích v polském, českém a slovenském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.