Zakladní informace

Evropské seskupení por územní spoluprácei TRITIA s ručením omezeným (ESÚS TRITIA )bylo založeno 25. února 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky (MZV) č. 1/2013 o zápisu ESÚSu TRITIA do Registru evropských seskupení pro územní spolupráci vedeného MZV.

Právním základem ESÚSu TRITIA je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)č. 1082/2006 z 5. Července 2006 o Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které bylo transponováno do polské legislativy zákonem ze 7. Listopadu 2008 o evropském seskupení územní spolupráce.

Rozhodnutí založit ESÚS TRITIA přijali lídři regionálních samospráv z Moravskoslezského kraje (CZ), Opolského vojvodství (PL), Slezského vojvodství (PL) a Žilinského samosprávného kraje (SVK) v r. 2009 a následně byly zahájeny kroky vedoucí k založení ESÚSu. Rozhodnutí lídrů vycházelo z pozitivních zkušeností regiónů v přeshraniční spolupráci a z dopadů této spolupráce na zkvalitnění života obyvatel v příhraničí.

ESÚS TRITIA má rozlohu 24 566,09 km2 a 6,5 mln obyvatel. Na jeho území se nacházejí dvě města s více než 300 tis. obyvateli- Katowice (PL) a Ostrava (CZ). Tyto městské aglomerace a také Žilina, spojují intenzivní socio-ekonomické vztahy. Územím TRITIA vede baltsko-jadranský dopravní koridor. Se silným ekonomickým zázemím, sedmi veřejnými univerzitami, velkým počtem poskytovatelů terciálního vzdělávání a subjektů výzkumu a vývoje, je území TRITIA taktéž zajímavým prostorem pro výzkum a inovace. Díky těmto vztahům mezi různými subjekty na území ESÚS TRITIA, stejně jakožto díky společným výzvám, před kterými toto území stojí, má ESÚS TRITIA obrovský potenciál ke zvětšování intenzity a systematizaci vícestranné spolupráce.

ESÚS TRITIA bylo založeno k usnadnění a rozšíření příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce mezi jeho členy s cílem posilnit hospodářskou a sociální soudržnost, zejména prostřednictvím realizace projektů nebo programů územní spolupráce s následujícími cíli:

 1. Usnadnění každodenního života obyvatel území Seskupení
 2. Vytvoření příhraniční soudržnosti na úrovni celého území
 3. Realizace projektů za účelem společného strategického rozvoje

K dosažení těchto cílů ESÚS realizuje úkoly zaměřené na identifikaci, propagaci a implementaci programů, projektů a společných rozhodnutí v rámci územní spolupráce ve čtyřech hlavních oblastech:

 1. Doprava
 2. Hospodářství
 3. Cestovní ruch
 4. Energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

a v pěti doplňkových oblastech:

 1. Kultura
 2. Životní prostředí
 3. Lidské zdroje, vzdělávání včetně úzké spolupráce s vysokými školami
 4. Spolupráce veřejných institucí i v oblasti realizace výměny osob a zkušeností v rámci mezinárodních stáží
 5. Sport

Berouce do úvahy strategii Evropa 2020 a cíle Kohézní politiky EU na období 2014-2020 budou úkoly ESÚS TRITIA zaměřené na identifikaci, propagaci a implementaci programů, projektů a společných rozhodnutí v rámci územní spolupráce v následujících oblastech:

 1. Podpora podnikání, zejména malých a středních podniků a přeshraničního obchodu
 2. Podpora a zlepšení společné ochrany přírodních zdrojů a její společné řízení, stejně jako prevence před přírodními a technologickými ohroženími
 3. Podpora a zlepšení společné ochrany kulturního dědictví
 4. Podpora spojení mezi městskými a venkovskými oblastmi
 5. Zmenšení izolace prostřednictvím zlepšení přístupu ke službám, dopravním, informačním a komunikačním sítím a také k příhraničním systémům a zařízením dodávajícím vodu a energii a nakládání s odpady
 6. Podpora spolupráce a vytváření sítí subjektů působících na území Seskupení s cílem efektivního využití společné infrastruktury v takových odvětvích jako jsou ochrana zdraví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání
 7. Podpora spolupráce, včetně administrativní a právní, mezi obyvateli a institucemi na území Seskupení

Co je ESÚS

Evropské seskupení územní spolupráce (ESÚS) je nástroj na ulehčení cezhraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce.

Evropský parlament a Evropská rada s politickou podporou Výboru regiónu navrhli zřízení ESÚS v roce 2006. Místní a regionální orgány z různých členských států EÚ mají díky tomuto nástrojů možnost účinněji spolupracovat, například tak, že se mohou přímo ucházet o prostředky z evropských fondu a nakládat s nimi.

Úloha ESÚS

Organizovat a řídit cezhranční, mezinárodní a meziregionální kooperační opatření s finančním příspěvkem EÚ nebo bez něj.

Kdo múže vytvořit ESÚS?

Partneři ESÚS musí pocházet nejméně z dvou členských států EÚ a další taky z mimočlenských státu (third countries). Můžou to být:

- místní a regionální orgány,

- národní vlády,

- subjekt, které se řídí veřejným právem,

- sdružení.

Příklady využití ESÚS

Poskytování cezhraničných služeb v oblasti dopravy a zdravotní péče, řízení cezhraničních nebo mezinárodních projektů v oblasti trvalo udržitelného rozvoje (inovace, technologie, ochrana životního prostředí, kulturní a přírodní dědictví atd.), posilování cezhraniční hospodářské a sociální soudržnosti.

Související dokumenty

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 z 5. července 2006 o Evropském seskupení územní spolupráce (ESÚS)

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení

- Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 90/2008 Z.z. o evropském seskupení územní spolupráce a o doplnění zákona č. 540/2001 Z.z. o statistice v znění dalších předpisu

- Zákon Polské republiky ze 7. 9. 2008 o evropském seskupení územní spolupráce

Podrobné informace o EGTC na stránce: https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx

 

Administrativní struktura PL, CZ a SK

 

 

Polská republika

Česká republika

Slovenská republika

Ústavodární moc

Senát – 100 senátorův

Senát- 81 senátorův

 

Národní rada  – 150 poslancův

Sejm - 460 poslancův

 

Poslanecká komora – 200 poslancův

Výkonná moc

Prezident

Prezident

Prezident

Rada Ministrův

Premiér

 

Vláda České republiky

Premiér

 

Vláda Slovenské republiky

Premiér

 

Soudnictví

Soudy a tribunály

Ústavní tribunál a všeobecné soudy

Ústavní soud, specializovaný soud a všeobecné soudy

Samospráva /regionální správa

Vojvodský úřad

 

 

 

Krajský úřad

 

Okresní úřad

Okresní úřad

Úřad Maršalkovský – samospráva

Samosprávní krajský úřad

Město / Obec

Město / Obec

Město / Obec

Zakladateli a členy Seskupení jsou:

 1. Slezské vojvodství, Ul. Ligonia 46,40-037 Katowice, Polská republika
 2. Opolské vojvodství, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Polská republika
 3. Moravskoslezský kraj, Ul. 28. Října 117. 702 18 Ostrava, Česká republika
 4. Žilinský samosprávný kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Zakládací dokumenty:


iconStrategie systémové spolupráce ESÚS TRITIA


K založení ESÚS TRITIA s o. o. přispěla realizace projektu „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“ CZ.3.22/3.1.00/09.01507, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 a státního rozpočtu ČR.

logo cz-pl