Archiwum

"Podróż przez historię krajów wyszehradzkich - miasta pańszczyźniane"- nowy projekt

Muzeum Kysuckie w Czadcy i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA uzyskało dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektup pn. "Podróż przez historię krajów wyszehradzkich - miasta pańszczyźniane" (słowacki:„Zemepanské městá - cesta dejinami”). Projekt ma na celu wskazanie rozwoju miast chłopskich (pańszczyźnianych) na Węgrzech, Słowacji, Polsce i Czechach. W ramach projektu zaplanowano seminarium, które odbędzie się w dworku Radola, w trakcie którego spotkają się eksperci z instytucji partnerskich. Seminarium odbędzie się w marcu 2021 r. W ramach projektu odbędą się także warsztaty twórczego rzemiosła dla uczniów i studentów szkół słowackich i zagranicznych. Celem projektu jest transgraniczna integracja i współpraca w zakresie badań historycznych i dziedzictwa kulturowego; sieciowanie i zbliżanie instytucji partnerskich do długoterminowej współpracy, wzajemnej wymiany i dzielenia się wiedzą; szerzenie dostępu do badań historycznych i ich prezentacja poprzez seminaria, wystawy, publikacje i wydarzenia dla szerokiej publiczności; prezentacja dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznych poszczególnych regionów.

 

Partnerami projektu są:

Muzeum Kysuckie w Czadcy

EUWT TRITIA

Muzeum Regionu Nowojiczyńskiego

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Muzeum Regionu Poważskiego w Żylinie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Orawskie Muzeum P.O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie

Archiwum Narodowe Węgier