Archiwum

Polityka spójności 2020+

W dniu 14.06.2018 Bratysławie miało miejsce posiedzenie grupy roboczej dla nowego okresu programowania 2021 - 2027. Posiedzenie otworzył Wicepremier ds. Informatyzacji i Inwestycji Republiki Słowackiej Richard Raši, którego departament nadzoruje działania w tym zakresie.

Marta Sláviková, dyrektor EUWT TRITIA, jest członkiem tejże komisji.
Komisja Europejska opublikowała propozycje dla nowego okresu programowania 2021 – 2027
w dniu 2.05.2018 r. Projekt wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, a w dniu
30.05.2018 r. pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących polityki spójności UE na lata 2021-2027.

Komisja Europejska w ramach tych dokumentów opublikowała strukturę funduszy, która obejmuje 7 funduszy: EFRR, FS, EFS +, ENRF, AMIF (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji), Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Fundusz Granic Zewnętrznych (FGZ).

Propozycje dotyczące kwoty dotacji z funduszy UE dla każdego kraju zostaną dostosowane zgodnie z innowacyjną metodologią berlińską.

Kraje muszą spodziewać się spadku wartości „kopert narodowych“ w polityce spójności.
Wg propozycji na Słowacji kwota wsparcia finansowego z funduszy UE (zgodnie z aktualnymi wartościami z 2018 r.) zmniejszyłaby się 21,7 %, w Republice Czeskiej o 23 %, a w Polsce maksymalny możliwy spadek wynosiłby 24%. Średnia spadku dla poszczególnych krajów wyniosłaby około 10%. Jednak nasze kraje PL, SK, CZ otrzymują najwyższą pomoc z UE
w przeliczeniu na mieszkańca:

Państwo członkowskie

Intensywność pomocy (EUR / mieszkańca)

BG

178

RO

196

HR

298

LV

308

HU

260

EL

254

PL

239

LT

278

EE

317

PT

292

SK

310

CY

147

SI

213

CZ

242

ES

105

MT

197

IT

91

FR

34

FI

42

BE

31

SE

31

DE

27

DK

14

AT

21

NL

12

IE

33

LU

16

EU27

106

 

Spadek wartości "kopert narodowych" wynika zarówno z Brexitu, jak i ze wzrostu PKB tych krajów, poprzez spadek całkowitej kwoty środków finansowych w ramach polityki spójności.

Aby zrekompensować zmniejszenie środków polityki spójności, możliwe jest wykorzystanie zwiększonej ilości środków w programach  zarządzanych przez Komisję Europejską (około 175 mld EUR).

Komisja Europejska, aby osiągnąć pewien stopień elastyczności i wzmocnić zintegrowane podejście terytorialne, a także uprościć warunki korzystania z funduszy europejskich, przedstawiła około 50 wytycznych punktów, ale nie tak fundamentalnych, jak oczekiwaliśmy.

W porównaniu do 11 „celów tematycznych” na lata 2014 – 2020, nowa polityka spójności będzie teraz skoncentrować swoje zasoby na 5 celach, w realizowaniu których UE ma najlepsze możliwości osiągnięcia sukcesu:

1) bardziej inteligentna Europa, dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej oraz wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw;

2) bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa, wdrażająca porozumienie paryskie i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz w walkę ze zmianą klimatu;

3) lepiej połączona Europa, z siecią transportu strategicznego i siecią cyfrową;

4) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, realizująca cele europejskiego filaru praw socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej;

5) Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej UE

W nadchodzącym okresie na poziomie UE odbędą się negocjacje dotyczące legislacyjnych propozycji KE pomiędzy Radą UE, a Parlamentem Europejskim, tzw. trialogi (4.Q 2019 – 3.-4.Q 2020).