Archiwum

Spotkania w ramach projektu

2 lipca 2014 w Zamku Cieszyn odbyły się spotkania Zespołu Konsultantów z Województwa Śląskiego oraz Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierającej Przedsiębiorczość, powstałych w ramach projektu „Zrównoważona działalność gospodarcza”. Partnerami projektu są  EUWT TRITIA (partner wiodący) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego z Ostrawy.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznych warunków ułatwiających działalność początkującym przedsiębiorcom na pograniczu, poprzez stworzenie transgranicznej sieci organizacji wspomagających  przedsiębiorczość oraz transfer najnowszego know-how w dziedzinie wsparcia przedsiębiorczości z regionów o wysokim współczynniku innowacyjności.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń oraz zacieśnieniu współpracy pomiędzy instytucjami wsparcia przedsiębiorczości z Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko- Śląskiego. Uczestnikami spotkania z polskiej strony byli przedstawiciele: Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu z Bielska-Białej, Stowarzyszenie Klubu Kobiet Kreatywnych z Cieszyna, Centrum Transferu Technologii z Bielska-Białej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Bielska Białej oraz Zamku Cieszyn. Stronę czeską reprezentowali: Centrum Wspierania Innowacji działające przy Uniwersytecie Technologicznym w Ostrawie, Business Innovation Centre i Park Naukowo-Technologiczny z Ostrawy oraz Inkubator Przedsiębiorczości STEEL IT z Trzyńca.
Spotkanie było pierwszym krokiem do nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami oraz realizacji wspólnych działań w ramach projektu, mających przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na polsko-czeskim pograniczu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.