Archiwum

Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

W dniu 17.07.2019 w Cieszynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie projektu Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami.

Projekt opiera się na zewnętrznym wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi - Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. W ramach projektu omówiono organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami; szczegóły warsztatów arteterapeutycznych dla seniorów i ich opiekunów funkcjonalnych oraz szkoleń w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją, a także innymi chorobami. Omówiono także przygotowanie specjalistycznych narzędzi muzyczno-terapeutycznych, które zostaną wykorzystane w ramach warsztatów, a następnie wysyłane do domów pomocy społecznej. Projekt zakłada wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów, integrację międzynarodową oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez nawiązanie współpracy instytucjonalnej i zapewnienie wsparcia organizacjom pełniącym funkcje opiekuńcze, promując tym samym zasadę współpracy i pomocy dla seniorów.  Informacje na temat projektu będą się na bieżąco ukazywały na stronie internetowej lidera projektu: Eurpejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (www.egtctritia.eu).

Organizacjami parterskimi w projekcie są: Centrum Służb Socjalnych Zákamenné, Centrum Służb Socjalnych Horelica, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie, Dom Pomocy Społecznej Betania,  Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace, Fundacja 9sił, Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie Dom św. Elżbiety, Fundacja Cambio,  Dom Spokojnej Starości Vbrno.

Projekt jest finansowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.