Archiwum

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).

1.      Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

ul. Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

REGON: 243238986

2.      Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie trzech sprawozdań finansowych Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o. w Cieszynie za rok obrotowy 2019, rok obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie sprawozdań z badań w formie pisemnej zawierających opinie biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym dla każdego wskazanego powyżej roku obrotowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

1)      dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia  tj.  biegli  rewidenci wpisani  na  listę  podmiotów  uprawnionych  do  wykonywania  badań  sprawozdań finansowych,

 

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania  zamówienia.  W celu potwierdzenia, spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

a)      kserokopia  decyzji  Krajowej  Izby  Biegłych  Rewidentów  w  sprawie wpisania  na  listę  podmiotów  uprawnionych  do  badania  sprawozdań finansowych;

b)      wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności

 

jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi.

c)       oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 ze zm.).

3.2 Sprawozdanie z badania finansowego musi zostać przeprowadzone stosownie do postanowień:

1)      rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.),

2)      Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

3.3 Terminy wykonania zamówienia:

1)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2019 – do 30.04.2020 r.

2)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2020 – do 30.04.2021 r.

3)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2021 – do 30.04.2022 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

  1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (zał.2).
  3. Cenę brutto za wykonanie pojedynczego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem zbadania, obejmującą sporządzenie  opinii  o  badanym  sprawozdaniu  oraz  raport  z  badania  tego sprawozdania –ofertę należy złożyć na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Walnym Zgromadzeniu Członków i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w zapytaniu (zał. 4).
  5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  6. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w  tym  okresie,  a  w  przypadku  świadczeń okresowych  lub  ciągłych,  że  realizuje  co  najmniej  dwie  usługi  – sporządzony według załącznika nr 3.
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania(zał.5).

 

5. Kryterium wyboru

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca najkorzystniejsza ofertę cenową, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną. A w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2019 r.

1) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alicja.stepnikowska@gmail.com

2) złożyć osobiście – doręczenie do biura EUWT TRITIA (czynny codziennie do godz. 16-ej), pod  adresem:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o., ul. Zamkowa 3A budynek Zamku Cieszyn-Oranżeria), biuro nr 10 (I piętro).

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

7. Przesłanki do odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

− jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

−zostanie złożona po terminie składania ofert,

−nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

8. Ocena ofert.

1.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.05.2019 r.

2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 17.05.2019 r. na stronie internetowej Ugrupowania: www.egtctritia.eu.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

 

679. Informacje dodatkowe

1. Ugrupowanie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ugrupowania z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.  Ugrupowanie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

2.Biuro EUWT TRITIA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert.

3. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.

4.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Alicja Stępnikowska.  Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: alicja.stepnikowska@gmail.com

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

3. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie

4. Wzór oświadczenia o gotowości ew. uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków EUWT TRITIA.

5. Wzór oświadczenia o współpracy z audytorem kontrolą.

Załączniki do pobrania TUTAJ