Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o. za lata obrotowe 2022, 2023 i 2024.”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.): – wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 złotych (Dz. I Rozdz.1 Oddział 1 Art. 2 ust. 1 pkt 1.

 

1. Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

ul. Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

REGON: 243238986

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie trzech sprawozdań finansowych Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. w Cieszynie za rok obrotowy 2022, rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badań w formie pisemnej zawierających opinie biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym dla każdego wskazanego powyżej roku obrotowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

1)      dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych,

 

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia, spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

a)      kserokopia decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

b)      wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności

 

jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi.

c)       oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 ze zm.).

3.2 Sprawozdanie z badania finansowego musi zostać przeprowadzone stosownie do postanowień:

1)      rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ((tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),

2)      Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

3.3 Terminy wykonania zamówienia:

1)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2022 – do 30.06.2023 r.

2)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2023 – do 30.06.2024 r.

3)      Sprawozdanie z badania finansowego za rok 2024 – do 30.06.2025 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

  1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (zał.2).
  3. Cenę brutto za wykonanie pojedynczego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem zbadania, obejmującą sporządzenie  opinii  o  badanym  sprawozdaniu  oraz  raport  z  badania  tego sprawozdania –ofertę należy złożyć na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Walnym Zgromadzeniu Członków i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w zapytaniu (zał. 4).
  5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  6. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym  okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi  – sporządzony według załącznika nr 3.

 

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania(zał.5).

 

5. Kryterium wyboru

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca najkorzystniejsza ofertę cenową, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną. A w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022 r. przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alicja.stepnikowska@gmail.com lub dostarczając osobiście na adres: EUWT TRITIA, ul. Zamkowa 3A, 43-430 Cieszyn, I piętro biuro nr 10.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

7. Przesłanki do odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

− jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

−zostanie złożona po terminie składania ofert,

−nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

8. Ocena ofert.

1. Wybór oferty zostanie dokonany do dnia: 22.12.2022.

2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 28.12.2022 r. na stronie internetowej Ugrupowania: www.egtctritia.eu.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

 

 

9. Informacje dodatkowe

1. Ugrupowanie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ugrupowania z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.  Ugrupowanie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

2.Biuro EUWT TRITIA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert.

3. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Alicja Stępnikowska. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: alicja.stepnikowska@gmail.com

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.

3. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi zostały wykonane.

4. Wzór oświadczenia o gotowości ew. uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków EUWT TRITIA.

5. Wzór oświadczenia o współpracy z audytorem kontrolą.

Załączniki do pobrania TUTAJ

Cieszyn, 30.11.2022