Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Preambuła

W samym sercu Europy znajduje się terytorium o powierzchni około 34 000 km2 z 8 milionami obywateli, należące po części do Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska), Województwa Opolskiego (Rzeczpospolita Polska), Kraju Morawsko-Śląskiego (Republika Czeska) i Samorządowego Kraju Żylińskiego (Republika Słowacka) – zwane dalej „obszarem Ugrupowania” – które łączą wspólne tradycje historyczne i kulturowo-językowe.

Elementem ograniczającym rozwój obszaru Ugrupowania jest aktualny układ geopolityczny i związany z nim przebieg granic państwowych. Od kilku lat władze obszaru Ugrupowania współpracują ze sobą na podstawie zawartych porozumień o współpracy w różnych dziedzinach. Na podstawie tej współpracy powstała myśl stworzenia nowego, rzeczywistego narzędzia dla rozwoju obszaru Ugrupowania, w postaci Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

W dniu 2 czerwca 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie czołowych przedstawicieli władz obszaru Ugrupowania, w celu omówienia zasad przyszłej współpracy i rozważenia możliwości utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie tego spotkania utworzone zostały grupy robocze złożone ze specjalistów z poszczególnych regionów, które opracowały podstawowe dokumenty ramowe związane z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. Liderzy władz obszaru Ugrupowania zgodzili się co do wszystkich aspektów związanych z jego założeniem i działalnością.

Niniejszym, upoważnieni przedstawiciele oraz osoby podpisujące postanawiają utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z poniższymi zapisami.

Artykuł 1 Nazwa

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej nazwane jest „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przy czym w języku czeskim używa się następującej nazwy: „Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností”, w języku słowackim: „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným”, a w języku angielskim: „European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited”. 2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej Ugrupowania, nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 2 Członkowie Ugrupowania i jego terytorium

1. Założycielami i członkami Ugrupowania są:

1) Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Rzeczpospolita Polska, 2) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Rzeczpospolita Polska, 3) Kraj Morawsko-Śląski, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Republika Czeska, 4) Samorządowy Kraj Żyliński, ul. Komenského 48, 011 09 Żylina, Republika Słowacka. 2. Ugrupowanie wykonuje swoje zadania na terenie, o którym mowa w art.2 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej

Konwencji. 3. Cele Ugrupowania zawsze łączą się z kompetencjami członków i respektują postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Dz. U. UE. L. 06.210.19), zwanego dalej Rozporządzeniem 1082/2006 oraz ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218 poz. 1390).

Artykuł 3 Siedziba Ugrupowania

Siedzibą Ugrupowania jest miasto Cieszyn znajdujące się na terenie Województwa Śląskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 4 Cele i zadania Ugrupowania

1. Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwiania i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów lub programów współpracy terytorialnej z następującymi celami: a) ułatwiania codziennego życia obywateli obszaru Ugrupowania, b) utworzenia transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru, c) realizacji projektów w celu wspólnego strategicznego rozwoju. 2. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 4 ust. 1, Ugrupowanie realizuje następujące zadania:

1) identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy

terytorialnej w następujących dziedzinach głównych: a) transport, b) gospodarka, c) ruch turystyczny, d) energetyka z ukierunkowaniem na odnawialne źródła energii; 2) identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy

terytorialnej w następujących dziedzinach dodatkowych: a) kultura, b) środowisko naturalne, c) kapitał ludzki, edukacja wraz ze ścisłą współpracą w dziedzinie szkół wyższych, d) współpraca instytucji publicznych, także w sprawach realizowania wymiany osób

i doświadczeń w ramach staży międzynarodowych, e) sport; 3) identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy

terytorialnej w dziedzinach, o których mowa w Rozporządzeniu 1082/2006, tj.: a) wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

oraz handlu transgranicznego,

 

b) wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i wspólnego zarządzania

nimi, jak również zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym, c) wspieranie i poprawa wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego, d) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, e) zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów, f) wspieranie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających na obszarze Ugrupowania celem efektywniejszego wykorzystania wspólnej infrastruktury w takich sektorach, jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja, g) promowanie współpracy, w tym prawnej i administracyjnej, pomiędzy obywatelami

i instytucjami na obszarze Ugrupowania. 3. Zadania powierzone Ugrupowaniu przez jego członków nie mogą dotyczyć przyznanych na mocy prawa publicznego uprawnień lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.

Artykuł 5 Prawo decydujące i rozstrzyganie sporów

1. Niniejsza Konwencja sporządzona została na podstawie przepisów Rozporządzenia 1082/2006. 2. Zgodnie artykułem 2 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 1082/2006 w sprawach nieuregulowanych Rozporządzeniem 1082/2006, Statutem oraz Konwencja, do funkcjonowania Ugrupowania zastosowanie będzie miało prawo polskie, jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową. 3. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Ugrupowania zobowiązują się oni do rozwiązania ich w drodze ugody. W razie braku dojścia do porozumienia w drodze ugody spory zostaną poddane sądom polskim.

Artykuł 6 Przystąpienie do Ugrupowania i warunki działalności Ugrupowania

1. Przystąpienie nowego członka do Ugrupowania wymaga uzyskania zgody na uczestnictwo,

udzielonej przez właściwe organy, zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Rozporządzenia 1082/2006. 2. Kwestie dotyczące zasad funkcjonowania Ugrupowania, organów Ugrupowania oraz ich

kompetencji zostaną uregulowane w Statucie.

Artykuł 7 Okres trwania i likwidacja Ugrupowania

1. Ugrupowanie utworzone jest na czas nieokreślony. 2. Członkowie Ugrupowania mogą jednogłośnie zadecydować o jego likwidacji respektując

postanowienia artykułu 12 Rozporządzenia 1082/2006. 3. Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia 1082/2006 Ugrupowanie może być rozwiązane przez

kompetentny organ.

 

Artykuł 8 Finansowanie działalności Ugrupowania

1. Ugrupowanie finansowane będzie ze składek członkowskich oraz ze środków programów i projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Przychodami Ugrupowania mogą być także dotacje z innych źródeł publicznych oraz darowizny, spadki, a także dochody z działalności własnej. 2. Każdy członek Ugrupowania jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich. 3. Wysokość składek członkowskich, za wyjątkiem pierwszej składki, ustala Walne Zgromadzenie,

zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie. 4. Wszyscy członkowie Ugrupowania wnoszą składki członkowskie w równej wysokości. 5. Pierwsza składka członkowska zostanie zapłacona przez członków w ciągu 14 dni od daty powołania Dyrektora. Wysokość pierwszej składki wynosić będzie kwotę stanowiącą równowartość 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) EUR. 6. Składki członkowskie mają charakter pieniężny i płatne są raz w roku na rachunek Ugrupowania

do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego. 7. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie nadzwyczajnych składek członkowskich, określając ich wysokość i termin wpłaty. Składki nadzwyczajne mogą także mieć postać niepieniężną.

Artykuł 9 Zgodność z prawem polskim

1. Członkowie Ugrupowania utworzeni w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości zastosowanie w sprawach funkcjonowania Ugrupowania prawa polskiego, zgodnego z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. 2. Członkowie Ugrupowania utworzeni w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości właściwość organów kontrolnych określonych w przepisach prawa polskiego, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jak również obowiązek współdziałania przy wykonywaniu ich kompetencji.

Artykuł 10 Zmiana Konwencji

Jakakolwiek zmiana niniejszej Konwencji musi być jednomyślnie zatwierdzona przez wszystkich członków Ugrupowania. Każda zmiana musi respektować przepisy Rozporządzenia 1082/2006, w szczególności artykuł 4 i 5 odnośnie zatwierdzenia zmian przez państwa członkowskie

Artykuł 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Konwencja obowiązuje i wchodzi w życie z dniem rejestracji Ugrupowania w rejestrze

prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Prawem właściwym do celów interpretacji i stosowania Konwencji jest prawo polskie. 3. Konwencja oraz jej zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

Polskiej "Monitor Polski B". Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.


Konwencję sporządzono w ....................................., dnia ..........................., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, czeskim i słowackim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.