Podstawowe informacje

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA) zostało założone w dniu 25 lutego 2013 r. decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (MSZ) nr 1/2013 o nazwie EUWT TRITIA i wpisane do rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez MSZ.

Podstawą prawną dla EUWT TRITIA jest rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, którego postanowienia rozwija polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Decyzja o utworzeniu EUWT TRITIA została podjęta w 2009 roku przez liderów Samorządów z Kraju Morawsko-Śląskiego (Cz), Województwa Opolskiego (PL), Województwa Śląskiego (PL) i Samorządowego Kraju Żylińskiego (SK), na podstawie której podjęto kroki w celu powołania Ugrupowania. Decyzja przywódców była oparta na pozytywnych doświadczeniach współpracy transgranicznej, międzyregionalnej oraz wpływów tej współpracy na jakość życia mieszkańców obszarów przygranicznych.

EUWT TRITIA ma powierzchnię 24 566,09 km² oraz prawie 6,5 mln mieszkańców. Na terytorium Ugrupowania znajdują się dwa miasta z ponad 300 tyś. liczbą mieszkańców - Katowice (PL) i Ostrawa (Cz). Dwa duże obszary aglomeracji miejskich we współpracy z Żyliną (SK) łączy intensywna współpraca na poziomie ekonomicznym i społecznym. Usytuowanie EUWT TRITIA na osi korytarza transportowego Bałtyk- Adriatyk otwiera nowe możliwości inwestycje i stworzenia więzi międzyregionalnych. Na terenie Ugrupowania znajduje się siedem uniwersytetów, wysokorozwinięte szkolnictwo wyższe oraz środowisko sprzyjające innowacyjności i działalności badawczo – rozwojowej. Ze względu na relacje między różnymi podmiotami na terytorium EUWT TRITIA, a także uwagi na wspólne wyzwania, istnieje ogromny potencjał dla zwiększenia intensywności, systematyzacji i wielostronnej współpracy partnerskich regionów.

EUWT TRITIA była założona w celu usprawnienia i promowania współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między jej członkami głównie dla wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów i programów współpracy terytorialnej z następującymi celami:

 1. ułatwienie codziennego życia mieszkańców polsko – czesko – słowackiego pogranicza
 2. zapewnienie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru
 3. realizacji projektów strategicznych w celu wspólnego rozwoju obszaru

Dla realizacji powyższych założeń EUWT TRITIA wykonuje zadania mające na celu identyfikację, promowanie i realizację programów, projektów wspólnych inicjatyw współpracy terytorialnej w czterech głównych obszarach:

 1. transport
 2. gospodarka
 3. ruch turystyczny
 4. energetyka ukierunkowana na odnawialne źródła energii

i pięciu obszarach dodatkowych:

 1. kultura,
 2. ochrona środowiska,
 3. kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, szkolenia w tym ścisłej współpraca z uczelniami,
 4. współpraca z instytucjami publicznymi, a także realizacja wymiany doświadczeń i staży międzynarodowych,
 5. sport

Biorąc pod uwagę strategię Europa 2020 oraz polityki spójności UE w okresie programowym 2014-2020, EUWT TRITIA będzie koncentrować się na identyfikacji, promowaniu i wdrażaniu programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w następujących obszarach:

 1. wspieranie przedsiębiorczości, MŚP i handlu transgranicznego
 2. ochrona zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego oraz zapobieganie zagrożeniom
 3. wspieranie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturalnego
 4. wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskim
 5. zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także systemów i urządzeń dostarczania wody i energii oraz gospodarki odpadami o charakterze transgranicznym,
 6. promowanie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających w obszarze konfiguracji, w celu skutecznego wykorzystywania wspólnej infrastruktury w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja,
 7. promocja współpracy, w tym administracyjnej i prawnej, między mieszkańcami i instytucjami na terenach przygranicznych.

Co to jest EUWT

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT): narzędzie ułatwiające i upowszechniające współpracę transgraniczną, transnarodową lub międzyregionalną. W języku angielskim: European grouping of territorial cooperation (EGTC).

EUWT to nowy europejski instrument prawny, umożliwiający władzom regionalnym i lokalnym, z różnych państw członkowskich, tworzenie grup współpracy, posiadających osobowość prawną. Zostało wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, zwanych dalej „współpracą terytorialną”, między jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej. EUWT daje możliwość bezpośredniego wnioskowania i zarządzania funduszami europejskimi.

Rola EUWT

Rolą EUWT jest organizowanie działań w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej oraz kierowanie nimi, przy udziale finansowym UE lub bez jej wsparcia. W celu realizacji tych działań EUWT może tworzyć własną strukturę, posiadać majątek i zatrudniać pracowników.

Kto może utworzyć EUWT?

W skład EUWT muszą wchodzić partnerzy z przynajmniej dwóch państw członkowskich UE oraz inne państwa z poza EU, w tym:

- władze lokalne lub regionalne,

- instytucje rządowe na poziomie centralnym,

- podmioty prawa publicznego,

- stowarzyszenia.

Zadania EUWT

EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, które są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania współpracy terytorialnej, w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej. Zadania określają członkowie EUWT w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków wynikające z prawa krajowego.

Zadania EUWT obejmują przede wszystkim realizację programów lub projektów współpracy terytorialnej, współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności.

Podstawy prawne

- Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego grupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania

- polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

- słowacka ustawa z 15 lutego 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zákon z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)

- czeska ustawa z dnia 22.9.2015 nr. 298/2015 w sprawie wsparcia rozwoju regionalnego

(Zákon České republiky č. 298/2015 ze dne 22. 9. 2015, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

Szczegółowe informacje na temat EGTC: https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx

 

Struktura administracyjna w PL, CZ i SK

 

 

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Republika Słowacka

Władza ustawodawcza

Senat – 100 senatorów

Senat- 81 senatorów

 

Rada Narodowa – 150 posłów

Sejm - 460 posłów

 

Izba Poselska – 200 posłów

Władza wykonawcza

Prezydent

Prezydent

Prezydent

Rada Ministrów

Premier

 

Rząd Republiki Czeskiej

Premier

 

Rząd Republiki Słowackiej

Premier

 

Władza sądownicza

Sądy i Trybunały

Trybunał Konstytucyjny i sądy powszechne

Sąd Konstytucyjny i sądy powszechne

Władza zdecentralizowana / poziom lokalny

Urząd Wojewódzki

 

 

 

Krajski Urząd

 

Urząd Powiatowy

Urząd Powiatowy

Urząd Marszałkowski

Samorząd Kraju

Miasto / Gmina

Miasto/Gmina

Miasto/Gmina

 

Założycielami EUWT TRITIA są:

 1. Samorząd Województwa Śląskiego (PL) Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Polska

 2. Samorząd Województwa Opolskiego (PL) Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska

 3. Kraj Morawsko - Śląski (CZ) Ul. 28. října 117, 702 18 Ostrawa, Republika Czeska

 4. Samorządowy Kraj Żyliński (SK) Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Słowacja

Dokumenty założycielskie


iconStrategia systemowej współpracy


Do fundacji EUWT TRITIA z o. o. przyczyniła się realizacja projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa RCz.

logo cz-pl