Nasze projekty

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA realizuje oraz włącza się na zasadzie partnerstwa w projekty, które związane są z takimi obszarami tematycznymi jak: transport, gospodarka, ruch turystyczny, energetyka oraz kultura, ochrona środowiska, kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, szkolenia w tym ścisłej współpraca z uczelniami, współpraca z instytucjami publicznymi, a także realizacja wymiany doświadczeń i staży międzynarodowych.

Ugrupowanie bierze udział w projektach, w których nacisk położony jest na współpracę transgraniczną i międzyregionalną, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej pomiędzy czterema regionami partnerskimi: Województwem Śląskim, Województwem Opolskim, Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim. Angażuje się w projekty ponadregionalne wspierając współpracę ponadnarodową pomiędzy instytucjami i organizacjami z Polski, Słowacji, Czech oraz pozostałych krajów europejskich.

Biorąc pod uwagę strategię Europa 2020 oraz polityki spójności UE w okresie programowym 2014-2020, EUWT TRITIA będzie koncentrować się na identyfikacji, promowaniu i wdrażaniu programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w następujących obszarach:

  1. Wspieranie przedsiębiorczości, MŚP i handlu transgranicznego
  2. Ochrona zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego oraz zapobieganie zagrożeniom
  3. Wspieranie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturalnego
  4. Wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskim
  5. Zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także systemów i urządzeń dostarczania wody i energii oraz gospodarki odpadami o charakterze transgranicznym,
  6. Promowanie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających w obszarze konfiguracji, w celu skutecznego wykorzystywania wspólnej infrastruktury w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja,
  7. Promocja współpracy, w tym administracyjnej i prawnej, między mieszkańcami i instytucjami na terenach przygranicznych.