Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky

Nr projektu: INT/EB/BES/3/I/B/0023

Współfinansowanie: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program: Interreg V-A Polska -Słowacja 2014 – 2020.

Lider: EUWT TRITIA

Projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky“ ma służyć wspólnemu rozwiązaniu wspólnej potrzeby grupy docelowej projektu po obu stronach granicy tj.: poprawie komunikacji i jakości współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami NGO z Polski i Słowacji obszaru transgranicznego poprzez podniesieniu kompetencji językowych pracowników tych podmiotów oraz zwiększeniu wiedzy z zakresu kultury, tradycji oraz historii Polski i Słowacji. Długoterminową zmianą będzie wyszkolenie 60 osób, które będą potrafiły porozumieć się w języku polskim/słowackim oraz będą posiadały wiedzę z zakresu kultury, tradycji i historii sąsiedniego kraju oraz terminologii związanej z projektami EU. Podwyższenie niniejszych kompetencji wśród grupy docelowej projektu zdecydowanie podniesie jakość komunikacji podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów transgranicznych oraz zwiększy intensywność kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. Współpraca transgraniczna może być jeszcze intensywniejsza, jeśli przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji będą rozumieli swoje języki oraz znali kulturę i tradycję sąsiedniego kraju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Mikroprojekty.