Nazwa Projektu: „Tourism for All”

Numer projektu: 21520427

Wysokość grantu: 10 000 EUR

Program: International Visegrad Fund

 

PARTNERZY

 1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA – lider
 2. Zamek Cieszyn - Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina
 3. Śląska Organizacja Turystyczna
 4. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 5. Trianon z.s.
 6. Žilinský samosprávny kraj
 7. Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja
 8. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
 9. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Ister – Granum

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest propagowanie dostępności oraz idei projektowania uniwersalnego, zwanego też projektowaniem dla wszystkich (Design for All) w  takim obszarze jak turystyka w miastach historycznych. Chcemy propagować kierunek myślenia na temat działań na rzecz równych szans i równoprawnego uczestnictwa wszystkich członków społeczeństwa, także osób  z dysfunkcjami, starszych, pochodzących z różnych kultur, rodziców z dziećmi w wózkach, czy biznesmenów z walizkami na kółkach.

Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób mniej sprawnych i starszych w życiu publicznym. Musi zatem nastąpić zmiana dotychczasowego sposobu myślenia o projektowaniu przestrzeni, usług, produktów i informacji. Proponowanym narzędziem zmiany jest projektowanie uniwersalne, które w centrum stawia użytkownika i skupia się na usuwaniu ewentualnych barier już na etapie projektu.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Turystyka osób niepełnosprawnych,  osób z dysfunkcjami, starszych, rodziców itd. wciąż oznacza konieczność pokonywania przeciwności, barier architektonicznych oraz braku informacji. W związku z tym chcemy zwrócić uwagę na konieczność projektowania miejsc i usług turystycznych uwzględniających zasady projektowania uniwersalnego, aby planując podróż, determinacja, odwaga, czasem przebojowość oraz gotowość rezygnacji z części własnego komfortu, by pokonać czyhające po drodze bariery, była w coraz mniejszym stopniu koniecznością. Dzięki pomocy Instytutu Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina w Zamku Cieszyn oraz międzynarodowych ekspertów z organizacji Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD Design for All Europe), chcemy szerzyć ideę projektowania dla wszystkich w turystyce, poprzez warsztaty, konferencję oraz wystawę.

 

DZIAŁANIA PROJKETU

 • Konferencja
 • Warsztaty

To spotkania z udziałem międzynarodowych ekspertów. Głównym celem działań będzie ukazanie w jaki sposób projektowanie uniwersalne – zwane także projektowaniem dla wszystkich lub projektowaniem włączającym może służyć jako nowe narzędzie kreowania „Turystyki bez barier“ w miastach historycznych.

 • Wysatwa

Będzie prezentować dobre rozwiązania przestrzeni, usług, produktów i informacji w turystyce.

 

Projekt jest współfinansowany przez międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.