TRANS TRITIA

Program: CENTRAL EUROPE 2020

Okres realizacji: 9/2017 – 8/2020

Budżet: 1 348 090,- €

Współfinansowanie: 85%

Opis: Celem projektu jest wzrost świadomości, poprawa planowania i koordynacji między władzami regionalnymi, zarządzającymi transportem i operatorami transportu towarowego. Projekt koncentruje się na współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej, w celu osiągnięcia celów określonych w strategii "Europa 2020" lub Białej Księdze UE w sprawie transportu.

Lider

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., PL

Partnerzy:

2. Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Morawsko-Śląskiego Kraju, CZ

3. Instytut Badawczy Transportu, JSC., SK

4. Transport designing,ltd, CZ

5. Universytet Żyliński, SK

Partnerzy towarzyszący:

6. Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej TRITIA, z o.o., PL

7. Kraj Morawskośląski, CZ

8. Samorządowy Kraj Żyliński, SK

9. Województwo Śląskie, PL

10. Województwo Opolskie, PL

11. Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, SK

12. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, PL

13. NOSRETI Group, CZ

14. ESA, Ltd., Polish department, PL

15. Advanced World Transport, CZ