PUNKT INFORMACYJNY I DORADCZY

 

Zapraszamy potencjalnych i początkujących przedsiębiorców oraz organizacje działające na polsko – czeskim pograniczu do punktu informacyjnego i doradczego:

Miejsce: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland

Celem punktu jest stworzenie środowiska dla lepszej współpracy czeskich i polskich firm oraz organizacji, budowanie współpracy i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w regionie transgranicznym.

Więcej informacji: www.egtctritia.eu

e-mail: egtctritia@egtctritia.eu


NIEODPŁATNE UŻYCZENIE SALI WIDEOKONFERENCYJNE

 1. 1. Sala może być nieodpłatnie użyczana na potrzeby m.in. osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 1. 2. Sala wideokonferencyjna przeznaczona jest do bezpłatnego użyczania podmiotom, których celem jest organizacja spotkań zgodnych z Regulaminem Statutem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, służącym upowszechnianiu i wzmacnianiu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Punkt informacyjny i doradczy został utworzony w ramach projektu „Zrównoważona działalność gospodarcza“ numer PL.3.22/2.1.00/13.03940 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013. PRZEKRACZAMY GRANICE

 

 

Partnerzy:

 

REGULAMIN NIEODPŁATNEGO UŻYCZANIA SALI  WIDEOKONFERENCYJNEJ

w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o.

§ 1.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego użyczania sali wideokonferencyjnej znajdującej się w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o., przy
  ul. Zamkowej 3abc w Cieszynie, na terenie Zamku Cieszyn, którą zarządza niniejsze Ugrupowanie.
 2. Sala może być nieodpłatnie użyczana na potrzeby m.in. osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Korzystającym.
 3. Rodzaj organizowanego spotkania nie może być sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub obyczajami i nie może powodować negatywnych skutków dla EUWT TRITIA.
 4. Rodzaj organizowanego spotkania musi być zgodny ze Statutem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, jego celami i zadaniami tj. ułatwianiem i upowszechnianiem współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.
 5. Użyczający ma prawo odmówić Korzystającemu planowanego udostępnienia sali, gdy stwierdzi, 
  iż charakter organizowanego spotkania może być sprzeczny z zapisem §1 ust. 3 niniejszego regulaminu, bądź gdy Korzystający we wcześniejszym okresie nie przestrzegał postanowień Regulaminu.
 6. Korzystający nie posiada prawa wynajmowania, użyczania bądź udostępniania sali osobom trzecim.
 7. Na terenie Zamku Cieszyn obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.

§ 2.

Rezerwacja sal

 1. Rezerwacja sali dokonywana jest przez Korzystającego drogą elektroniczną, pocztą, przekazywana osobiście lub telefonicznie.

 

 1. Użyczający przesyła drogą elektroniczną, pocztą, przekazuje osobiście w formie pisemnej lub telefonicznej potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz informację dotyczącą warunków udostępniania.
 2. Rezerwacja sali potwierdzona przez pracownika EUWT TRITIA może być odwołana z powodów niezależnych od Ugrupowania nie później niż 2 dni przed datą użyczenia lub w przypadku, gdy charakter organizowanego spotkania jest sprzeczny z przepisami prawa.
 3. Odwołanie rezerwacji ze strony Korzystającego musi nastąpić nie później niż na 2 dni przed zaplanowaną datą korzystania z sali poprzez przekazanie informacji Użyczającemu drogą elektroniczną, pocztą, osobiście w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 3

Nieodpłatne użyczanie sali

1. Sala może być użyczona nieodpłatnie:

1)     korzystającym, którzy wraz z Użyczającym są organizatorem planowanego spotkania bądź przedsięwzięcia;

2)     korzystającym, których celem organizowanego spotkania nie jest osiągnięcie bezpośrednich korzyści materialnych bądź niematerialnych.

3)     korzystającym, których celem organizowanego spotkania jest tylko i wyłącznie przedsięwzięcie zgodne ze Statutem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, jego celami i zadaniami tj. ułatwianiem i upowszechnianiem współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

2. W przypadku korzystania z sali Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia osób do obsługi sali pod względem technicznym (m.in. ustawienie stołów, krzeseł i innego sprzętu technicznego).

§ 4

Korzystanie z sali

 1. W przypadku użyczenia sali Korzystający, zobowiązany jest do:

1)     punktualnego rozpoczęcia i zakończenia organizowanego przedsięwzięcia;

2)     utrzymania czystości;

3)     przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i porządkowych;

4)     odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką.

 1. Korzystający zobowiązuje się do korzystania z sali EUWT TRITIA wraz z wyposażeniem zgodnie z jej przeznaczeniem. Po zakończeniu korzystania z sali, Korzystający zobowiązany jest wydać ją Użyczającemu w takim stanie, w jakim została przekazana. Wyposażenie sali:

a) Laptop

b) Kodek do wideokonferencji

c) Mikrofon

d) Zdalne sterowanie

e) Multisite option

f) Jednostka obrazująca (40'' LED TV)

g) Mobilny stojak

h) Kamera

i) Urządzenie wielofunkcyjne (druk, kserowanie, skanowanie)

j) Projektor

k) Stół konferencyjny

l) Biurko biurowe

ł) Szafa biurowa (2 szt.)

m) Narożna półka na segregatory

n) Fotele do stołu konferencyjnego (8 szt.)

o) Fotel do biurka

 1. Korzystający nie może przedłużyć czasu zaplanowanego spotkania bez uzgodnienia tego uprzednio z Użyczającym.
 2. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z sali niezgodnego z jej przeznaczeniem oraz Regulaminem. W przypadku stwierdzenia szkody, przedstawiciel EUWT TRITIA sporządza protokół szkody w obecności Korzystającego. Korzystający podpisując protokół, zobowiązuje się do usunięcia szkody w całości.

5. EUWT TRITIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas udostępniania sali
w siedzibie EUWT TRITIA. Rzeczy pozostawione w sali, a znalezione po okresie udostępnienia można odebrać w Biurze Ochrony.

6. Sala wideokonferencyjna przeznaczona jest do bezpłatnego użyczania podmiotom, których celem jest organizacja spotkań zgodnych ze Statutem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, służącym upowszechnianiu i wzmacnianiu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

 

Sala wideokonferencyjna została wyposażona w sprzęt wideokonferencyjny oraz meble zakupione w ramach projektu „Zrównoważona działalność gospodarcza“, nr PL.3.22/2.1.00/13.03940, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.PRZEKRACZAMY GRANICE.