Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością jest ugrupowaniem działającym na podstawie Rozporządzenia nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) ( Dz. U. UE. L. 06. 210. 19) zwanego dalej Rozporządzeniem 1082/2006, oraz ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnym (Dz. U. z 2008r. nr 218 poz. 1390). W sprawach nieuregulowanych w/w przepisami do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 855, z późn. zm).

§ 2

 1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej nazwane jest „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przy czym w języku czeskim używa się następującej nazwy: „Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností”, w języku słowackim: „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným”, a w języku angielskim: „European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited”.
 2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej Ugrupowaniem, nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Ugrupowanie wykonuje swoje zadania, na terenie, o którym mowa w § 3 niniejszego Statutu.
 4. Cele Ugrupowania zawsze łączą się z kompetencjami członków i respektują postanowienia Rozporządzenia 1082/2006.

Rozdział II.
Członkowie i siedziba Ugrupowania

§ 3

Założycielami i członkami Ugrupowania są:

 1. Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Rzeczpospolita Polska,
 2. Województwo Opolskie,ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Rzeczpospolita Polska,
 3. Kraj Morawsko-Śląski, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Republika Czeska,
 4. Samorządowy Kraj Żyliński, ul. Komenského 48, 011 09 Żylina, Republika Słowacka.

§ 4

Siedzibą Ugrupowania jest miasto Cieszyn znajdujące się na terenie Województwa Śląskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

 

Rozdział III.
Cele i zadania Ugrupowania

§ 6

 1. Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwiania i upowszechniania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów lub programów współpracy terytorialnej z następującymi celami:
  1. ułatwiania codziennego życia obywateli obszaru Ugrupowania,
  2. utworzenia transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru,
  3. realizacji projektów w celu wspólnego strategicznego rozwoju.
 2. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 6 ust. 1, Ugrupowanie realizuje następujące zadania:
  1. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w następujących dziedzinach głównych:
   a) transport,
   b) gospodarka,
   c) ruch turystyczny,
   d) energetyka z ukierunkowaniem na odnawialne źródła energii;
  2. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w następujących dziedzinach dodatkowych:
   a) kultura,
   b) środowisko naturalne,
   c) kapitał ludzki, edukacja wraz ze ścisłą współpracą w dziedzinie szkół wyższych,
   d) współpraca instytucji publicznych, także w sprawach realizowania wymiany osób i doświadczeń w ramach staży międzynarodowych,
   e) sport;
  3. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w dziedzinach, o których mowa w Rozporządzeniu 1082/2006, tj.:
   a) wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz handlu transgranicznego,
   b) wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
   c) wspieranie i poprawa wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego,
   d) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi,
   e) zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów,
   f) wspieranie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających na obszarze Ugrupowania celem efektywniejszego wykorzystania wspólnej infrastruktury w takich sektorach, jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja,
   g) promowanie współpracy, w tym prawnej i administracyjnej, pomiędzy obywatelami i instytucjami na obszarze Ugrupowania.
 3. Zadania powierzone Ugrupowaniu przez jego członków nie mogą dotyczyć przyznanych na mocy prawa publicznego uprawnień lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa Ugrupowania

§ 7

Ugrupowanie finansowane będzie ze składek członkowskich oraz ze środków z programów i projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Przychodami mogą być także dotacje z innych źródeł publicznych oraz darowizny, spadki, a także dochody z działalności własnej.

§ 8

Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych i zadań Ugrupowania i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§ 9

Gospodarka finansowa Ugrupowania prowadzona jest w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

Ugrupowanie prowadzi rachunkowość na zasadach prawa Rzeczpospolitej Polskiej określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223, z późn. zm.).

Rozdział V Zgodność z prawem polskim

§ 11

 1. Członkowie Ugrupowania utworzeni w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości zastosowanie w sprawach funkcjonowania Ugrupowania prawa polskiego, które jest zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 2. Członkowie Ugrupowania utworzeni w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości właściwość organów kontrolnych określonych w przepisach prawa polskiego, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jak również obowiązek współdziałania przy wykonywaniu ich kompetencji.

Rozdział VI Języki robocze Ugrupowania

§ 12

Językami roboczymi Ugrupowania są: język czeski, język polski i język słowacki.

Rozdział VII Prawo właściwe oraz nadzór

§ 13

 1. Niniejszy Statut sporządzony został na podstawie przepisów Rozporządzenia 1082/2006.
 2. Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 1082/2006 w sprawach nieregulowanych Rozporządzeniem 1082/2006, Statutem oraz Konwencją, do funkcjonowania Ugrupowania zastosowanie będzie miało prawo polskie, jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową.
 3. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Ugrupowania zobowiązują się oni do rozwiązania ich w drodze ugody. W razie braku dojścia do porozumienia w drodze ugody spory zostaną poddane sądom polskim.
 4. Z uwagi na siedzibę statutową Ugrupowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, państwem właściwym do wyznaczenia organu do sprawowania kontroli zarządzania funduszami publicznymi jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Organem nadzorującym Ugrupowanie jest minister właściwy do spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział VIII Członkowie Ugrupowania, ich prawa i obowiązki

§ 14

Członkowie Ugrupowania działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 15

Członkowie Ugrupowania mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Ugrupowania,
 2. zgłaszać do władz wszelkie wnioski dotyczące działalności Ugrupowania,
 3. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
 4. przeglądać wszelkie dokumenty, w tym m.in. protokoły Walnego Zgromadzenia, sprawozdania z działalności, inne dokumenty finansowe.

§ 16

Do obowiązków członków Ugrupowania należy:

 1. stosowanie się do postanowień Statutu oraz Konwencji przy wykonywaniu zadań,
 2. czynne uczestniczenie w realizowaniu celów i zadań,
 3. opłacanie składek członkowskich,
 4. dbanie o dobre imię Ugrupowania.

§ 17

 1. Do Ugrupowania przystąpić mogą nowi członkowie.
 2. Kandydaci zainteresowani członkostwem składają wniosek o przyjęcie w poczet członków na podstawie pisemnego wniosku.
 3. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 18

 1. Każdy członek może wystąpić z Ugrupowania na podstawie złożonego przez siebie wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie, które wywołuje skutek z końcem roku kalendarzowego składa się w formie pisemnej: okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym zostało ono złożone.
 3. Do czasu wystąpienia z Ugrupowania członek musi rozliczyć wszelkie swoje zobowiązania wobec Ugrupowania, a po wystąpieniu pokryć wszystkie wynikające z tego tytułu szkody. Wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 19

 1. Członek Ugrupowania może zostać z niego wykluczony uchwałą Walnego Zgromadzenia za poważne lub powtarzające się naruszenie obowiązków wynikających z członkostwa. Przez poważne naruszenie obowiązków należy rozumieć naruszenie któregokolwiek z obowiązków określonych w paragrafie 16 Statutu jeżeli, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia odpowiedniego terminu, członek nie zrealizuje swoich obowiązków.
 2. Wniosek o wykluczenie członka Ugrupowania może złożyć każdy członek.
 3. Członek Ugrupowania, w stosunku do którego złożono wniosek o wykluczenie, ma prawo do obrony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. O zawezwaniu do zaniechania naruszania obowiązków z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, o którym mowa w ust. 1, i o wykluczeniu członka decyduje Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwałą, przy czym przedstawiciel członka, którego dotyczy wykluczenie nie głosuje.

Rozdział IX Sprawy personalne

§ 20

 1. Pracownikami Ugrupowania są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
 2. Szczegółowe warunki rekrutacji pracowników oraz warunki zatrudnienia określa Dyrektor.
 3. Ugrupowanie może zlecać wykonywanie zadań osobom trzecim na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

Rozdział X Roczne sprawozdanie Ugrupowania oraz audyt

§ 21

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności sporządzane są w języku polskim, a rozliczenia w nich zawarte definiowane są przy użyciu polskiej waluty.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności będzie tłumaczone także na język czeski oraz słowacki.
 3. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zapewnia Dyrektor.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania musi być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku obrotowego, przy czym rok obrotowy oznacza rok kalendarzowy.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego.

Rozdział XI Organy Ugrupowania

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą powołaną do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Konwencji i Statutu,
  2. uchwalanie wysokości i terminów uiszczania rocznych składek członkowskich,
  3. uchwalanie budżetu na wniosek Dyrektora,
  4. uchwalanie planu działania,
  5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności,
  6. podejmowanie na wniosek Rady Nadzorczej uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Dyrektorowi,
  7. podejmowanie decyzji w sprawie wyboru i odwołania Dyrektora oraz w sprawie określenia wysokości jego wynagrodzenia i wysokości przyznanych mu nagród,
  8. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego członka,
  9. podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania struktury organizacyjnej Ugrupowania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości będących własnością Ugrupowania,
  12. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek,
  13. wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Ugrupowania.
 3. Walne Zgromadzenie liczy 4 członków po jednym przedstawicielu każdego członka Ugrupowania.
 4. Członek Walnego Zgromadzenia pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
 5. Członek Walnego Zgromadzenia może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez swojego pełnomocnika; pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Dyrektor, co najmniej raz w roku, w pisemnym zawiadomieniu wysłanym do członków, na co najmniej piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia. Do pisemnego zawiadomienia załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 7. Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Województwo Śląskie po dokonaniu rejestracji Ugrupowania w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 2 ust. 2 Statutu, w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia rejestracji. Na pierwszym posiedzeniu uchwala się regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany na początku posiedzenia przez członków Walnego Zgromadzenia.
 9. Kworum niezbędne dla podejmowania wiążących uchwał przez Walne Zgromadzenie wynosi pełną liczbę członków Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem podanym w § 19 ust. 4, gdzie kworum konieczne do ważności przyjętej uchwały stanowią wszyscy członkowie oprócz członka, który podlega głosowaniu o wykluczeniu. Jeśli warunek odpowiedniego kworum nie zostanie spełniony, Walne Zgromadzenie nie ma mocy uchwałodawczej, a posiedzenie zostaje odroczone. W takim przypadku posiedzenie winno odbyć się ponownie do trzydziestu (30) dni roboczych od ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są jednogłośnie.
 11. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor z głosem doradczym.
 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Dyrektora lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Rady Nadzorczej,
  3. na wniosek co najmniej 2 członków.
 13. Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.

§ 23

 1. Statutowym organem wykonawczym Ugrupowania jest Dyrektor. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz i występuje w jego imieniu i na jego rzecz.
 2. Dyrektor jest pracownikiem Ugrupowania.
 3. Kandydatów na stanowisko Dyrektora zgłaszają członkowie.
 4. Okres pełnienia funkcji Dyrektora wynosi 4 lata, przy czym Dyrektor może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
 5. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Ugrupowania na zewnątrz,
  2. współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej członków, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej Ugrupowania,
  3. przygotowanie projektu budżetu oraz planu działania Ugrupowania,
  4. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  6. przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie,
  7. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  8. podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Ugrupowania,
  9. organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Ugrupowania,
  10. kierowanie pracą Sekretariatu,
  11. wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec pracowników Ugrupowania.

 

§ 24

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością Ugrupowania.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 4 członków, po jednym przedstawicielu każdego członka.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 4 lata.
 5. Rada Nadzorcza obraduje co najmniej raz na kwartał.
 6. Funkcja Członka Rady Nadzorczej wykonywana jest nieodpłatnie.
 7. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Dyrektor.
 9. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
  1. kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Ugrupowania, w szczególności gospodarki finansowej oraz przestrzegania przepisów prawa związanych z działalnością Ugrupowania,
  2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii i wniosków w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania dotyczącego działalności Ugrupowania,
  3. wybieranie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania,
  4. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Dyrektorowi,
  5. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących działalności Ugrupowania.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.
 12. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo żądać od Dyrektora wszelkich wyjaśnień dotyczących działalności Ugrupowania. Dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na pytania pisemnie w ciągu 21 dni roboczych od ich doręczenia.

Rozdział XII Sekretariat Ugrupowania

§ 25

 1. Sekretariat tworzą pracownicy Ugrupowania.
 2. Do głównych zadań Sekretariatu należy wypełnianie poleceń Dyrektora.

Rozdział XIII Składki członkowskie

§ 26

 1. Każdy członek Ugrupowania jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.
 2. Wysokość składek członkowskich, za wyjątkiem pierwszej składki, ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie.
 3. Wszyscy członkowie wnoszą składki członkowskie w równej wysokości.
 4. Pierwsza składka członkowska zostanie zapłacona przez członków w ciągu 14 dni od daty powołania Dyrektora. Wysokość pierwszej składki wynosić będzie kwotę stanowiącą równowartość 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) EUR.
 5. Składki członkowskie mają charakter pieniężny i płatne są raz w roku na rachunek Ugrupowania do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego.
 6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie nadzwyczajnych składek członkowskich, określając ich wysokość i termin wpłaty. Składki nadzwyczajne mogą także mieć postać niepieniężną.

Rozdział XIV Odpowiedzialność za zobowiązania Ugrupowania

§ 27

 1. W związku z wyłączeniem odpowiedzialności polskich członków przez prawo polskie pozostali członkowie Ugrupowania ograniczają swoją odpowiedzialność tak samo, jak polscy członkowie.
 2. Ugrupowanie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania bez względu na ich charakter.

Rozdział XV Likwidacja Ugrupowania

§ 28

 1. Walne Zgromadzenie decyduje o likwidacji Ugrupowania. W przypadku likwidacji Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora Ugrupowania.
 2. Ugrupowanie ulega likwidacji, w sytuacji:
  a) rozwiązania Ugrupowania w wyniku uchwały jego członków,
  b) wykreślenia Ugrupowania z rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na prowadzenie przez Ugrupowanie działalności naruszającej przepisy państw członkowskich dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego, moralności publicznej lub naruszającej interes publiczny państwa członkowskiego,
  c) wykreślenia Ugrupowania z rejestru, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z zadaniami i celami Ugrupowania albo prowadzenia działalności poza zakresem powierzonych zadań.
 3. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku likwidowanego Ugrupowania.
 4. Majątek zlikwidowanego Ugrupowania przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji.

Artykuł XVI Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Statutu musi być jednogłośnie uchwalona przez Walne Zgromadzenie oraz musi respektować przepisy Rozporządzenia 1082/2006, w szczególności art. 4 pkt 6.
 2. Dla dokonywania interpretacji zapisów Statutu wersją wiążącą jest każda wersja językowa Statutu.
 3. W terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub opublikowania statutu, Ugrupowanie zapewni wysłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wniosku o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia informującego o utworzeniu Ugrupowania, zawierającego szczegółowe dane dotyczące jego nazwy, celów, członków oraz siedziby statutowej.
 4. Statut oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.


Statut sporządzono w ....................................., dnia ..........................., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, czeskim i słowackim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.