Čo je to EZÚS TRITIA

Pri predstavovaní tejto organizácie – predstavujem vlastne túto skratku EZÚS TRITIA.

Každému sa zdá slovo EZÚS tak nezrozumiteľne, že ho radšej prepočuje. TRITIA predsa len označuje niečo viac pochopiteľné, aj keď ani tu nie sú poslucháči celkom načistom, čo to je. Čechom a Slovákom sa to spája s Trianonom (ktorý im raz za čas pripomenú Maďarskí spoluobčania ako obrovskú krivdu na nich, lebo museli o prvej svetovej vojne uznať nezávislosť Česko-slovenska). A pre ostatných TRITIA znamená niečo 3.

Ale pekne po poriadku EZÚS TRITIA. Najskôr k tomu cudziemu slovu EZÚS. Ono, aj keď sa nezdá, je pre predstavenie tejto inštitúcie predsa len dôležité.

Pomôžem si príkladom – predstavenie školy Gymnázium Kopernika. Keď viete, že ste medzi zástupcami škôl, tak poviete to je učiteľ z Kopernika, ale keď neviete o prítomných nič, tak poviete, že je to učiteľ z gymnázia. Tak je to aj s našim EZÚS TRITIA – TRITIA je len obchodné meno a dôležitý je ten EZÚS. Tak teda.

EZÚS = Európske zoskupenie územnej spolupráce. Chápem, že táto dešifrácia asi bežným spoluobčanom veľmi nepomohla. Takže od začiatku.

Na začiatku sa zídu nejaké inštitúcie – napríklad mestá, kraje, neziskové organizácie, sídliace a pôsobiace v rôznych krajinách Európskej únie. Najlepšie v spoločnej prihraničnej oblasti, aby to nemali k sebe ďaleko. A dohodnú sa, že budú spolupracovať na spoločných veciach, ktoré trápia spoločenstvá bez ohľadu na to, na ktorej strane hranice stoja. A založia spoločnú organizáciu. Keďže pochádzajú z rôznych štátov, nedá sa založiť len tak hocijakú zoskupenie. Totiž národná legislatíva jednotlivých štátov, napríklad Slovenskej republiky, dovoľuje založiť združenie obcí alebo právnických subjektov len medzi obcami a inými právnickými subjektmi zo Slovenska. Ale čo s tou spoluprácou na hraniciach. Na to Komisia EÚ spolu s Európskou komisiou regiónov (Committee of Regions) vymyslela  v roku 2006 nástroj - EZÚS. Je to zoskupenie inštitúcií z rôznych štátov, ktoré má právnu subjektivitu a jedno IČO (podľa toho, v ktorom štáte má svoje hlavné sídlo). EZÚS je splnomocnené konať v mene svojich členov, môžu za nich vystupovať a riadiť spoločné projekty a aktivity (Nariadenie EPaR 1302/2013). Vlastne Európska únia je najväčším EZÚSom.

A takto sa na Slovensko- poľsko- českom pohraničí v roku 2013 zišli zástupcovia organizácií z týchto troch štátov a dohodli sa na spoločnej práci. V tomto konkrétnom prípade to boli zástupcovia štyroch krajov: Žilisnkého samosprávneho kraja, Moravsko-sliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Opolského vojvodstva.  A keďže sú z troch štátov, tak ten EZÚS pomenovali TRITIA.

To sme my EZÚS TRITIA.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA.

Tak blízko a tak ďaleko

(Kde sa nachádza EZÚS TRITIA)

Pre geografickú definíciu pôsobenia nášho zoskupenia EZÚS TRITIA, teda územia na ktorom  Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA pôsobí, užívame slovné spojenie tritiovské územie, alebo jednoducho Tritia. Keď je to v Tritii, na Tritii, v rámci Trite, tak je to u nás. Oficiálne územie pôsobnosti EZÚS TRITIA zaberá 4 kraje v 3 štátoch. Za Českú republiku je to Moravsko-sliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj. EZÚS TRITIA má rozlohu 34 069 km2. Pre porovnanie Slovensko má 49 035 km2, takže TRITIA je len o kúsok menšia. Česká republika má 78 866 km2, takže TRITIA je skoro ako polovica ČR. Poľsko má  312 679 km2. To už nemá zmysel porovnávať. Počet obyvateľov na území TRITIE je vyše 7 800 000, teda viac ako na Slovensku.

Tieto vysoké čísla (vysoké pre Slovákov a možno pre Čechov) sú dané účasťou naozaj veľkého člena, a to Sliezskeho vojvodstva, ktoré samo o seba má rozlohu 12 333 km a žije v ňom 4 830 500 obyvateľov.

Ostatní členovia sú o niečo menší: Opolské vojvodstvo rozloha 9 412 km2, počet obyvateľov 1 001 000, Moravsko-sliezsky kraj rozloha 5 427 km2, počet obyvateľov 1 209 879 a

Žilinský samosprávny kraj 6 809 km2, počet obyvateľov 690 434.

Na jeho území sa nachádzajú dve mestá s viac než 300 tis. obyvateľmi - Katowice (PL) a Ostrava (CZ)  a o niečo menšie Opole (PL) a Žilina (SVK).

Územie TRITIE je naozaj veľké. Hlavne keď ho musíme prejsť napríklad v rámci bežných služobných ciest. Taká bežná služobka, napríklad v rámci vlastného kraja, je vnímaná ako krátky výjazd do vedľajšieho mesta. Maximálne výjazd na celé dopoludnie. Ale pri podpisovaní cestovného príkazu na 5 hodín už na vás šéf zazerá, že čo tam toľko budete robiť, snáď nie nejaké súkromné nákupy. V našej organizácií je to vlastne naopak. Služobnú cestu kratšiu ako 5 hodín u nás neevidujeme. (Výjazd z Ciesyzna do Bielska  Bialej – to nie je služobná cesta, to si len pracovník odskočil.)

Z druhej strany pri pohľade z európskeho kontextu je to vlastne maličké územie. Sme v srdci Európy. Sme v regiónoch natlačených jeden vedľa druhého. K susedom je to cez plot. To sme. Podľa mapy je to naozaj hneď za rohom. Tak prečo cesta do Bruselu zaberie 3 hodiny a do Opole tiež. Veď máme (takmer) všade diaľnicu. To máme, ale na tú diaľnicu sa treba dostať po okreskách – droźki powiatowe. Kto si skúsil šoférovať po nekonečných poľských okresných cestách, vie o čom hovorím. Ale aj na Slovensku máme také distancie napríklad z Čadce do Tvrdošína, alebo v Česku z Ostravy do Jeseníkov. Tak blízko a tak ďaleko.

Výjazd z Cieszyna, ktorého výber ako sídlo EZÚS TRITIA pre svoju centrálnu polohu bol geniálny, znamená dlžizný výjazd po úzkych cestách, kým sa dostanete na nejakú diaľnicu. Je pravda že potom to už ide. Ale až po prekonaní kľukatých okresných ciest sa z tej služobnej cesty stane cesta z reálnym dojazdom. Vtedy sa z toho ďalekého stane konečne blízko. Teda nie vždy, ale o tom nabudúce.

O medzinárodnej spolupráci

EZÚS TRITIA je medzinárodnou organizáciou združujúcou 4 susedné kraje z troch štátov. Členmi sú Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávny kraj, Sliezske a Opolské vojvodstvo. EZÚS TRITIA zabezpečujúcou ich medzinárodnú spoluprácu. To je naša hlavná úloha. Snažíme sa toto poslanie napĺňať ako najlepšie vieme. Vypracovali sme spoločnú stratégiu spolupráce, organizujeme akcie, spoločné stretnutia pracovníkov jednotlivých krajov, prípadne zástupcov neziskových organizácií z tritiovského územia, vypracovávame projekty, zabezpečujeme svoj web a facebook v 4 jazykoch, lebo bez angličtiny to byť nemôže. Všetko medzinárodne. Veď sme medzinárodný tím. Riaditeľka je Slovenka, projektoví manažéri sú Poliaci a spolupracovníci sú z Českej republiky. Medzi sebou sa dorozumieme zmiešaninou slovenského, poľského a českého jazyka. Totálnou zmiešaninou. Sú slová o ktorých, keby medzi nami bol čert, tak ani ten by nevedel, z ktorého jazyka pochádzajú. Z dôvodu akože uľahčenia dorozumievania používa Slovák poľské slovo, Čech slovenské a Poliak české. A každý so svojou výslovnosťou a prízvukom. Vychádza to tak, že nik to nepovedal správne, ale všetci vieme o co chodzi: zakladač – pořadač - segregator.

A spolupracujeme. Od roku 2014 sme implementovali niekoľko zaujímavých projektov a podujatí. Napríklad projekt „Si tým čo ješ“ ako prezentáciu regionálnych gastronomických produktov našich farmárov na pohraničí.

V rámci projektu „Green transport servis“ bola zhotovená mapa celého územia TRITIE s vyznačenými možnosťami pre alternatívny transport – cyklo, voda, kolobežky, a pod. a uskutočnili sa edukačné podujatia pre deti zo základných škôl pohraničia o spoločnom regióne EZÚS TRITIA a zdravom spôsobe života v ňom.

Projekt „Udržitelné podnikání“ vytvoril priestor pre lepšiu spoluprácu českých a poľských organizácií poskytujúcich podporu začínajúcim firmám a podnikateľom, propagoval podnikavosť s akcentom na príležitosti v prihraničných regiónoch, vytvorený tím konzultantov vypracoval štúdiu o práci a úspechoch malých podnikateľov na spoločnej PL – ČR hranici.

Projekt „Discover your industrial past“ bol zameraný na propagáciu priemyselných pamiatok na území EZÚS TRITIA formou spoločenskej stolovej hry pre mládež (obdržia ju všetky stredné školy na území krajov EZÚS TRITIA) a spoločnými seminármi správcov pamiatok.

Projekt „Turistika pre všetkých“ propagoval myšlienky univerzálneho projektovania v oblasti turistiky – pre všetkých členov spoločenstva, pre osoby postihnuté, staršie, pre rodičov s deťmi v kočíkoch, či biznismenov s kuframi na kolieskach pri projektovaní služieb, produktov a informácií v cestovnom ruchu.  Uskutočnil sa medzinárodný workshop a konferencia v Cieszyne. Najlepšie príklady dobre zabezpečeného priestoru pre dostupnosť postihnutých osôb v rámci Európy boli prezentované na výstavách v Žiline, Opole, Cieszyne a v Českom Těšíne.

Projekt „Young firemen V4“ podporil európsku súťaž v detskom hasičskom športe v rámci Euróskej ligy, ktorá sa konala  v roku 2016 v Havířove.

V súčasnosti implementujeme niekoľko projektov z programov Interreg V-A a Interreg Central Europe, konkrétne projekty AIR TRITIA – pre kontrolu stavu ovzdušia, TRANS TRITIA – zlepšenie plánovania a koordinácie nákladnej dopravy v prihraničí, Hovoríme po poľsky – Mluwime po Slowacku – jazykové kurzy poľského a slovenského jazyka, 3D digitalizácia historických objektov, projekt Európskej šachovej ligy.

Pripravujeme niekoľko sieťovacích podujatí zameraných na regionálne start-up alebo na inštitúcie kultúry a cestovného ruchu.

Okrem priamych projektov organizujeme a spoluorganizujeme viaceré podujatia ako napríklad mnohoročné Stretnutie CZ-PL-SK podnikateľov alebo slovensko-českú konferenciu zameranú na technické vzdelávanie mládeže.

A spolupracujeme. Medzinárodne. Ibaže si to v tom našom slovensko-česko-poľskom trojuholníku ani neuvedomujeme, že je to nejak špeciálne medzinárodne. Sme tu tak blízko seba, že sa to „medzinárodné“ stiera. A o to tu chodzi.

Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS  TRITIA

 

Desatoro šéfa

1. Spolupracuj

Nie len preto, že sme priamo v organizácií, ktorá ma spoluprácu v názve, ale samozrejme ju aj reálne vykonávame. Ale najme preto, že v spoločnej práci je spolupráca životne dôležitá pre tvorivosť, pre pokojný priebeh a v neposlednom rade pre  úspech .

2. Vzdelávaj sa

Nezabúdaj na svoj osobný rozvoj.

Vzdelanie a záujem o doplnenie znalostí vo vlastnom obore alebo v širšom zámere, je takpovediac nevyhnutné pre vlastný rozvoj ale aj pre rozvoj firmy. je Pozri a porovnaj príklady praxe vo svojom blízkom, ale aj ďalekom okolí.

3. Vyváž prácu a odpočinok.

A to nie len v rámci rozvrhu času. Ide aj o vyváženie fyzických a psychických aktivít v živote.

Ak sedíš celý deň za počítačom - choď sa prebehnúť.

Ak celý deň rokuješ s ľuďmi – poprechádzaj sa osamote v lese.

Ak celý deň o niečom rozhoduješ – pohrab sa v záhrade (tam rozhoduje za teba príroda).

Tomu sa vraví zachovať si psychické a samozrejme aj to fyzické zdravie.

Vyhni sa syndrómu vyhorenia

4. Buď úprimný

A to nie len k šéfovi 

Ak niečo nestíhaš, nevieš urobiť, tak sa priznaj. Predídeš tak množstvu nepríjemnosti.

Ak máš lepší nápad – povedz ho. Uvidíme čo z toho.

Ak ťa niektoré veci v práci vyslovene štvú, nenechávaj si ich pre seba. Povedz o nich.

5. Snívaj

Snívaj, plánuj. A sny si predstavuj. Nie len raz. Ale aj viackrát dokola a vylepšuj ich.

Až z nich bude skutočnosť.

6. Prijmi nové výzvy

Niekedy to vyzerá, že zadaná úloha sa nedá zvládnuť ani časovo (to najčastejšie), ani intelektuálne, alebo jednoducho v práci nemáme na to odborníkov, prípadne vybavenie. A predsa, nová úloha nemusí byť strašiak ale výzva. Môže ťa posunúť vpred po každej stránke. Tak zváž a začni.

7. Nie si v tom sám

Nie len v práci, ale hlavne mimo nej – tiež sú tu tvoji kolegovia. Stretni sa s nimi na neformálnej úrovni (pivo, kino, ranná joga, bouling). Možno zistíš, že vás páli spoločný problém, že v tom nie si sám a pomoc a rada sa prejaví nie len v súkromnom, ale spätne aj profesijnom živote.

8. Sloboda a zodpovednosť v rovnováhe

Môžeš slobodne rozmýšľať, slobodne pracovať, zostav si slobodne poradie závažnosti úloh. Ale vždy maj na pamäti zodpovednosť za vykonanú prácu, kvalitu, včasnosť.

9. Neboj sa zašpiniť

Nejde len o fyzickú špinu, ale aj o tú psychickú . Sú úlohy, ktoré na prvý pohľad budú vyčerpávať a zaplavia nám myseľ aj dušu. Ale nezriedka práve takéto zadania obohacujú a ich vyriešenie vedie k šťastiu.

10. Udržuj si dobrú náladu

Síce nevyrieši naše problémy a zadané úlohy, ale rozhodne pomôže v každej oblasti. A ako vravel veľký český herec Ján Werich: „Dobrá nálada naserie toľko ľudí, že stojí za to si ju udržať”.

 

O zmenách a medzinárodnej spolupráci v EZÚS TRITIA

Všetko sa mení, a tak to neobišlo ani našu organizáciu Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA. Pôvodne Zoskupenie tvorili 4 kraje, ale od začiatku roku 2018 už sme naozaj TRITIA. Z pôvodných členov deklarovaných ako „4 kraje z 3 štátov Európy“ ostali 3 kraje. Ešte, že máme zachované tie 3 štáty. Pôvodný zakladajúci člen Opolské Vojvodstvo sa s Novým rokom rozhodlo vystúpiť zo Zoskupenia. Nebolo to až také neočakávané, nakoľko predsa len spolupráca Opola a Žiliny nemá historické korene a tieto dva kraje sú od seba hodný kus vzdialené.

Aj keď sa mi chce napísať „a tak nám zastrelili Ferdinand“ , nie je to vôbec také dramatické. Kraje Sliezske vojvodstvo, Moravsko-sliezsky kraj a Žilinský samosprávny kraj idú ďalej v trojke. V roku 2018 máme rozbehnutých niekoľko zaujímavých projektov a na ďalších sa pracuje.

Tak napríklad sa robí na štúdií, prognóze a plánovaní zlepšenia čistoty ovzdušia na území TRITIE (so zahrnutím územia Opolského vojvodstva). AIR TRITIA je projekt podporený z programu Interreg Central Europe so zapojením univerzít, výskumných pracovísk a viacerých väčších miest z prihraničného územia.

Jemu podobný je TRANS TRITIA, tiež podporený z programu Ineterreg Central Europe, v ktorom výskumné ústavy pracujú na možnostiach prepojenia a zlepšenia všetkých druhov nákladnej dopravy (cestná, železničná, vodná) v území TRITIE pre nasledujúce desaťročie.

Veľmi zaujímavých počinom je projekt 3D digitalizácia historických objektov územia Žilinského a Sliezskeho kraja. EZÚS TRITI pracuje na ňom so Žilinskou univerzitou a výstupom budú 3D, 2D modely, air wiev prehliadky ďalšie e-náradia pre propagáciu, ale tiež pre technické zmapovanie našich hradov a zámkov.

K edukačným projektom slovensko-poľsko-českého územia patrí kurz slovenského a poľského jazyka pre pracovníkov NGOs Hovoríme po poľsky – Mluwime po Slowacku a rozbiehajúci sa výmenný jazykový kurz medzi českými a poľskými manažérmi NGO. V máji sme začali s veľmi zaujímavými akciami pre seniorov z domovov dôchodcov nášho pohraničia, pre ktorých sme pripravili SK-PL-CZ spoločné artterapeutické sedenia a pre ich opatrovateľov spoločné kurzy práce so seniormi metódou vyvinutou v USA: PAC Possitive approach to care. Celé je to v rámci projektu podporeného z Medzinárodného Vyšehradského fondu s názvom Seniori bez hraníc.

Máme aj menšie projekty. Teda menšie v porovnaní s objemom financií. Patrí k nim Európska šachová liga, propagácia lyžiarskeho bežecké športu Cross-border ski a ďalšie.

Do všetkých týchto projektov je zapojených množstvo partnerov, či už ide o univerzity Vysoká škola báňska – Technická univerzita Oatrava, Žilinská univerzita, alebo výskumné ústavy Główny Instytut Górnictwa, Výskumný ústav Dopravný Žilina, GAPR, neziskové organizácie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Kysucká šachová škola a mnohé ďalšie. Všetky tieto organizácie získali okrem priamych finančných prostriedkov z rôznych fondov niečo čo sa nedá presne vyčísliť, a to partnerov a možnosť medzinárodnej spolupráce v rámci spoločného PL-SK-CZ trojhraničného priestoru, ktorý nazývame územie TRITIE.

19.06.2018

Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA