Archív

Školenie pre sociálnych pracovníkov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r. o. pozýva na on-line školenie

Komunikačné zručnosti osôb poskytujúcich domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre seniorov a osoby s postihnutím

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r. o. a Centrum podpory a inklúzie Help net Vás pozývajú na na on-line školenie

Prístup ku klientovi s agresívnym správaním - školenie

Srdečne vás pozývame na online školenie!

Spolupráca s partnermi zo srbskej strany

V4 za rozvoj Spoločnej sociálnej Európy

Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma - kniha vytlačená v rámci projektu

V rámci projektu bola realizovaná dotlač publikácie: "Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość/ Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, podnebie, krajina, budúcnosť"

Dokument pripravený v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodna univerzita ...“

Akčný plán opatrení pre kultúrne inštitúcie na príklade Zámku Cieszyn – návrh dobrých riešení na zlepšenie vodohospodárskeho manažmentu a ozdravenie mikroklímy.

Voda v poľnohospodárskom ekosystéme

Pozvánka na školenie on line: 29. 9. 2021 Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť

Pozývame vás na posledné online školenie v rámci projektu Projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť

KURZ on-line Voda a vzdelávanie 08.09.2021

POZVÁNKA NA TERÉNNY SEMINÁR. Poľsko-Slovenská vodná univerzita

Pozývame vás na terénne workshopy! *rieky *mestská krajina *voda a edukácia *praktické edukačné elementy pre inštitúcie kultúry na príkalde Zámku Cieszyn

Publikácia pripravená v rámci projektu "Poľsko-slovenská vodná univerzita..."

Srdečne vás pozývame na prečítanie štúdie pripravenej v rámci projektu "Poľsko-slovenská vodná univerzita..."

Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine

EZUS TRITIA a partner projektu OZ Chováme doma vás srdečne pozývajú na on-line školenie "Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine", 18. augusta 2021.

POZVÁNKA NA KURZ

POZVÁNKA NA KURZ on-line časť II: Voda v riekach 23.07.2021 Prednášky o revitalizácii krajiny v kontexte voda v krajine. Čo môžme urobiť pre ozdravenie klímy. Nová vodná paradigma – tiešenie sucha a povodní.

Mesto Žilina spolu s EZÚS TRITIA postúpila do finále o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Nitra, Trenčín a Žilina boli zaradené do užšieho výberu súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Spomedzi ôsmych prihlásených miest vybrala odborná a nezávislá porota tieto tri mestá po štvordňovom online stretnutí.

NEWSLETTER 2020 EUWT TRITIA

Dovoľte nám predstaviť Vám aktivity EZÚS TRITIA, ktoré sme realizovali v roku 2020 a zároveň program Zoskupenia pre rok 2021.

TRANS TRITIA – Logistické centrá

Pozrite si krátke informačné filmy o stratégií riešenia dopravnej situácie v regióne TRITIA.

TRANS TRITIA – Železničná doprava

Pozrite si krátke informačné filmy o stratégií riešenia dopravnej situácie v regióne TRITIA.

TRANS TRITIA – Vodné cesty

Pozrite si krátke informačné filmy o stratégií riešenia dopravnej situácie v regióne TRITIA.

KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO DOSTUPNÉ PRE STARNÚCU SPOLOČNOSŤ

Pozývame vás, aby ste si prečítali publikáciu, ktorú sme pripravili pre zamestnancov inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva, ako aj pre všetkých ľudí zaujímajúcich sa o tému prístupnosti kultúrnych inštitúcií a politiku vyššieho veku.

Navrhovanie s perspektívou 60+

23. októbra tohto roku sa uskutočnilo posledné školenie v rámci projektu "Dostupnosť plus 60+! Kultúrne a prírodné dedičstvo dostupné pre seniorov"

Konferencia: „AIR TRITIA – čisté ovzdušie v srdci Európy“

Znečistené ovzdušie je stále jednou z hlavných výziev, ktorej musia čeliť predstavitelia niektorých európskych regiónov. Škodlivé látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté, spôsobujú veľa negatívnych účinkov na ľudské zdravie a tým vytvárajú mnohé sociálne a ekonomické náklady. Znečistené ovzdušie nerešpektuje štátne hranice, preto je potrebné zvoliť nástroje, stratégie a postupy na jeho znižovanie v medzinárodnom meradle.

Výstupy projektu AIR TRITIA – Strategie řízení kvality ovzduší

V rámci projektu AIR TRITIA byla vytvořená STRATEGIE ŘÍZENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI TRITIA NA OBDOBÍ 2020-2040

"Zemepanské mestá - cesta dejinami"

Kysucké múzeum v Čadci a Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA sa stali úspešnými žiadateľom v Medzinárodnom vyšehradskom fonde s projektom "Zemepanské mestá - cesta dejinami"

On-line konferencia "Dobrá prax v práci so seniormi"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o. pozýva na on-line konferenciu "Dobrá prax v práci so seniormi" Konferencia je záverečným podujatím projektu „Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi”.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na školenie

online školenie "INOVÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA A OPATERY V ALZHEIMEROVEJ CHOROBE A INÝCH FORMÁCH DEMENCIE"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na online školenie

školenie "Geriatrická starostlivosť"

20 rokov činnosti Medzinárodného vyšehradského fondu!

Spoločne s Medzinárodným vyšehradským fondom oslavujeme 20. výročie jeho fungovania.

Seminár a workshop Audit dostupnosti kultúrnych inštitúcií v areáli a na príklade Zámockého múzea v Pszczyne

26.02.2020 v zámockom múzeu v Pszczyne usporiadalo EGTC TRITIA Seminár a workshop Audit dostupnosti kultúrnych inštitúcií

Edukácia a aktivizácia seniorov

Za nami je ďalšie školenie organizované v rámci cyklu „Práca so seniormi v inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva”

Pozor! Zrušujeme školenie. POZVÁNKA na školenie Geriatrická starostlivosť

K účasti na cykle školení pozývame zamestnancov Domovov sociálnej starostlivosti/Centier sociálnych služieb /Domovov pokojnej staroby a pod.: t. j. sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, ergoterapeutov, zdravotníckych opatrovateľov, asistentov seniorov, vedúcich zamestnancov, psychológov, rehabilitačných terapeutov.

EZUS TRITIA Vás pozýva na podujatie vzdelávacieho charakteru venované tematike dostupnosti kultúrnych inštitúcií pre osoby vo veku 60+

Na účasť pozývame zamestnancov inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva a všetkých, ktorí sa o túto tematiku zaujímajú.

B-SOLUTIONS. Management of pilot projects to tackle border obstacles & difficulties along EU internal borders

Pilot projects analysing actual cases of legal obstacles in cross-border regions and devising solutions

Práca s nevidiacimi a slabozrakými osobami

24. januára tohto roku ďalšie školenie sa uskutočnilo v rámci cyklu „Spolupráca so seniormi v oblasti kultúrnych inštitúcií a inštitúcií národného dedičstva“. Účastníci - predstavitelia ľudských zdrojov z poľskej a slovenskej strany, mali možnosť zúčastniť sa školenia s názvom „Práca s nevidiacimi a slabozrakými osobami" pod vedením Krzysztofa Wostala z Nadácie Transgresja

Hudobný terapeutický workshop

Dňa 24.01.2020 sa uskutočnil štvrtý hudobno-terapeutický workshop v rámci Vyšehradskej spolupráce pri práci s projektom pre seniorov.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Analógovo aj digitalizačne – propagácia a informácie bez bariér

22. novembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie školenie pre predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a kultúrnych pamiatok z Poľska a Slovenska. Išlo o ďalšie školenie v rámci cyklu „Práca so seniormi v oblasti inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva“. Školenie s názvom: „Analógovo a digitalizačne - propagácia a informácie bez bariér“ viedla Marta Piwowarska, zástupkyňa nadácie Kultúra bez bariér.

Koledy a pastorále poľsko-česko-slovenského pohraničia Spevník

V rámci projektu „Vyšehradská spolupráca pri práci so seniormi“ zorganizovalo EGTC TRITIA spolu s partnerskými strediskami sociálnej starostlivosti, dôchodkovými strediskami a strediskami sociálnych služieb z Poľska, Slovenska a Českej republiky workshopy o hudbe koled. Najmä pri tejto príležitosti bola vyvinutá Pieseň vianočných kolied a pastorácií poľsko-česko-slovenskej hranice.

Medzinárodné semináre pre seniorov, inšpirované národným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia

26. a 27. novembra tohto roku Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA zorganizovalo dvojdielne medzinárodné poľsko-slovenské workshopy zamerané na seniorov, inšpirované kultúrou pohraničia. Workshopy sa konali v dvoch kultúrnych inštitúciách: na slovenskej strane v Považskom múzeu v Budatínskom hrade v Žiline a na poľskej strane v Etnografickom parku Żywiec v Ślemień. Pred samotnými seminármi si seniori prezreli tieto kultúrne inštitúcie.

Práca s osobami bojujúcimi s demenciou

26. októbra tohto roku ďalšie vzdelávanie sa uskutočnilo pre kultúrnych pracovníkov z Poľska a Slovenska.

Záverečná konferencia projektu „Medzigeneračný dialóg“, Belehrad, Srbsko.

Záverečná konferencia projektu „Medzigeneračný dialóg“ sa uskutočnila 7. októbra 2019 v Belehrade (Srbsko).

Začali sme sériu školení!

27.09.2019 EGTC TRITIA zorganizoval prvé školenie v Cieszyne s názvom "Arteterapia v práci s osobami 60+". Výcvik je súčasťou cyklu nazývaného „Práca so seniormi v inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva“.

Workshopy pre seniorov

V piatok 6. augusta tohto roku sa v domovskej domov dôchodcov, ktorý viedli Elizabethanské sestry, uskutočnil prvý seminár pre seniorov. V Jabłonków sa začala séria workshopov, ktoré sú financované z Medzinárodného vyšehradského fondu, ďalšie semináre sa uskutočnia v Poľsku, Českej republike a na Slovensku!

Pozvánka na seminár a workshopy

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným (EZÚS TRITIA) pozvánok za seminár a workshopy realizované v rámci podujatia s názvom NAŠA aktivita na +! Podpora finančných prostriedkov EÚ na prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením

Pozvánka

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA z o.o. (s.r.o.) pozýva na cyklus školení s názvom „Práca so seniormi v inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva“.

Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi

Dňa 17/07/2019 sa v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie týkajúce sa projektu vyšehradskej spolupráce pre prácu so seniormi.

Příhraniční kraje se chtějí společně připravit na dopady útlumu těžby uhlí

Útlum těžby uhlí v Česku a Polsku bude mít velký dopad na regiony i firmy. Transformace hornických regionů a kvality ovzduší se stali hlavními tématy 25. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky 6.6.2019 v Ostravě. Zástupci firem a různých institucí, kterých se na konferenci sešlo zhruba 150, se shodli na tom, že je potřeba v nejbližších měsících společně vybojovat vyčlenění peněz pro uhelné regiony z rozpočtu Evropské unie.

“INTERMODAL LOGISTIC TERMINAL-PRESENT AND FUTURE”

Stakeholder Involvement Workshop

Zasadnutia Dozornej rady a Valného zhromaždenia Zoskupenia.

Dňa 16. mája 2019 sa v sídle EZÚS na Zámku v Cieszyne konali zasadnutia Dozornej rady a Valného zhromaždenia Zoskupenia.

"People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes"

Platforma EZUSov pri Európskom výbore regiónov (EGTC Platform of European Committee of the Regions) uskutočnila akciu s názvom EZÚSy a projekty „ľudia ľuďom“ („People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes".

Výsledky z IX. zasadnutia Monitorovacieho výboru – schválenie nových projektov Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

v dňoch 19.-20. marca 2019 v Starej Lesnej boli schválené na spolufinancovanie projektov s Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Jak dál s regionálními produkty

Dne 7.3.2019 se v prostorách spolku TRIANOV v Českém Těšíne konala schůzka partnerů regionálních produktů z přihraničního regiónu.

NEWSLETTER EZÚS TRITIA 2019

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA má za sebou 5 a pol roka činnosti. Pripravili sme pre Vás niekoľko základných informácií a naozaj malú, ale výrečnú štatistiku.

Newsletter Air Tritia

Žilinská univerzita v Žiline spracovala dopravný model celého riešeného územia (región TRITIA). Ide o najväčší a najdetailnejší model dopravy v rámci daného územia, ktorý bol doposiaľ spracovaný. Podrobný dopravný model je importovaný z dopravných modelov jednotlivých miest.

AIR TRITIA Edukačný animovaný film

Pozývame vás pozrieť si jedinečný film o ohrození ľudskej rasy a prírody pri znečistení ovzdušia.

Záverečná konferencia projektu „3D HERITAGE“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline organizovalo záverečnú konferenciu projektu: „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”.

„Inovácie vo vzdelávaní a starostlivosti v Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie”

V dňoch 23.10., 24.10. a 25.10.2018 sa na Zámku v poľskom Tešíne konali školenia: „Inovácie vo vzdelávaní a starostlivosti v Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie”.

Pozvánka na konferenciu sumarizujúcu projekt „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu projektu: „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”.

Program Interreg PL-SK mal sviatok v Terchovej

Dňa 6. októbra 2018 sa v Terchovej konala každoročná akcia programu spojená s oslavou Deň európskej spolupráce. Spolu s príjemcami spolufinancovaných projektov sa predstavili úspechy poľsko-slovenskej spolupráce v pohraničnej oblasti.

16. ročník konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

Dne 4. října 2018 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhl další ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

Prvý workshop v rámci projektu "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Dňa 31. júla 2018 sa v rámci projektu " Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov." uskutočnil prvý integračný arterapeutický workshop pre seniorov.

stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky”

Dňa 28. júna 2018 sa v konferenčnej miestnosti zámku Cieszyn uskutočnilo stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky” č. INT/EB/BES/3/I/B/0023.

Mapy zimných atrakcií poľsko-česko-slovenského pohraničia

V máji 2018 sa skončila realizácia projektu CROSS - BORDER SKI.Ako súčasť projektu EZÚS TRITIA vytvorila mapy zimných atrakcií poľsko-česko-slovenskom pohraničí. Tieto mapy sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Politika súdržnosti 2020+

Dňa 14.6.2018 sa v Bratislave konalo zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ prípravného výboru pre nové programovacie obdobie 2021- 2027. Zasadanie otvoril podpredseda vlády pre informatizáciu a investície SR Richard Raši, ktorý má túto problematiku vo svojom úrade. Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA je členkou tejto komisie.

Podepsalo se memorandum o spolupráci v rámci evropské uhlené platformy

V Ostrave sa konalo XXIV. Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenské republiky za účasti zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, predstaviteľov regiónov a firiem z rôznych odborov. Pracovná časť bola tentoraz zameraná na rozvoj priemyslu s ohľadom na útlm ťažby a využívania uhlia a problémy trhu práce v Českej a Poľskej republike. Cieľom tradičného stretnutia, ktorého sa zúčastnilo cca 150 osôb, je podpora exportu českých firiem a rozvoj vzájomnej spolupráce firiem, regiónov i štátov.

Otváracie stretnutie projekt: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Dňa 30. mája 2018 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA na Zámku v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie s názvom "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. "

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) sa zišli v Aténach a diskutovali o budúcnosti Európy

EZÚS ako prvá štruktúra definovaná právom Európskej únie hrá kľúčovú úlohu v posilňovaní cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráca v rámci Európskej únie a mimo nej. Často slúžia ako laboratóriá Európskej únie, testujú nové a inovatívne cesty spolupráce cez hranice a pracujú na praktických projektoch zameraných na zlepšenie života občanov Európskej únie. EZÚSy, ktoré spoločne tvoria platformu EZÚS pri Komisie regiónov EÚ, sa zišli 4. mája v Aténach, aby prerokovali svoje pohľady na spoločnú budúcnosť Európy.

Príprava nového EGTC nariadenia

Protokol z TIA workšopu pre nové EGTC nariadeie z 13.marca 2018 v Bruseli, na ktorom sa participuje riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková

Monitorovacia správa EZÚS 2017

Monitorovacia správa EZÚS 2017 ukazuje vývoj EZÚSov, vytvorenie nových a implementáciu Nariadenia o EZÚSoch.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MALÉ MORÁVKY

EVROPSKÉ SESKUPENÍ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE TRITIA SPOLEČNĚ S ORGANIZÁCIOU CESTOVNÉHO RUCHU KYSUCE, OBCÍ MALÁ MORÁVKA VÁS SRDEČNĚ POZÍVAJÍ NA MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY V SLALOMU: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MALÉ MORÁVKY

Cross - border ski - nový projekt EZÚS TRITIA

Organizácia cestovného ruchu Kysuce spolu s EZÚS TRITIA a ostatnými partnermi realizuje projekt na podporu a propagáciu lyžiarskeho bežeckého športu na slovensko-poľsko-českom pohraničí. V rámci neho vytvoríme mapu lyžiarskych bežeckých trás, lyžiarskych stredísk a servisov na pohraničí.

​EGTC interactive map

Newsletter EGTC Platform

Zahajovací konference projektu TRANS TRITIA

Zveme Vás dne 23. listopadu k účasti na zahajovací konferenci projektu TRANS TRITIA.

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností hledá nového pracovníka

Manažér mezinárodních projektů

Výstava exponátů 14. mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát 2017

Zahájení výstavy exponátů mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát 2017

AIR TRITIA: Na konferenci se představili čeští, slovenští a polští odborníci na znečištění ovzduší

Zástupci partnerských měst, regionů a výzkumných organizací se 17. 10. 2017 setkali v sídle Hlavního hornického institutu (GIG) v Katovicích u příležitosti konání zahajovací konference projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se věnuje znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti (region TRITIA).

Zasadanie Dozornej rady EZÚS TRITIA a stretnutie predstaviteľov oddelení kúltúry členov EZÚS TRITIA

27. septembra 2017 sa na Zámku Cieszyn konali dve stretnutie koordinované EZÚS TRITIA.

Pozvánka na konference „Jednotný přístup k systému řízení ochrany znečišťování ovzduší pro funkční městské oblasti (AIR TRITIA)“

Jménem konsorcia vedeného Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava řešícího mezinárodní projekt v rámci program Interreg CENTRAL Europe s názvem „Jednotný přístup k systému řízení ochrany znečišťování ovzduší pro funkční městské oblasti (AIR TRITIA)“ bychom Vás rádi pozvali k účasti na zahajovací konferenci k tomuto projektu.

Výstava Ekoplakát

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY EXPONÁTŮ 14. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

Pracovné stretnutie Čičmany Slovensko.

Dňa 05.09.2017 sa na jednom z miest zaradených medzi spracovávané objekty projektu „3D“ – v slovenskej malebnej obci Čičmany konalo pracovné stretnutie manažmentu a technického personálu.

Pracovné stretnutie v Bielsku-Białej, Fałatówce a v Skanzene Ślemień

V rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK – PL sa dňa 24. apríla 2017 sa konali tri stretnutia v Zamku Kniažat Sułkowskich w Bielsku-Białej , Fałatówke w Bystrej Śląskiej a v Skanzene Ślemień.

Pracovné stretnutie v Pszczyne a v Cieszynie

Dňa 18. apríla 2017 sa konali dve stretnutia v rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov czehraničného územia SK – PL v Pszczynie a v Cieszynie (Tešíne).

Pozvánka na kurz polského jazyka

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, s.r.o rozbieha projekt kurzov polského jazyka pre slovenských a slovenského jazyka pre polských pracovníkov verejnej správy a neziskových organizácií. O tomto projektu sme Vás informovali minulý rok pri jeho príprave.

Program XXIII. Setkání podnikatelů Ostrava, 22. června 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na XXIII. Setkání podnikatelů, které se uskuteční dne 22. června 2017 v Ostravě.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ - EKOPLAKAT 2017

VYHLAŠUJEME MEZINÁRODNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ ŽÁKŮ A STUDENTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, POLSKA A SLOVENSKA DO 18 LET

Zmluva na projekt z Interreg PL – SK podpísaná

Dňa 19. Mája 2017 sa v Úrade Podkarpackého vojvodstva v Rzeszove , v stĺpovej sáli konala slávnosť podpísania zmlúv na financovanie projektov z programu Interreg PL – SK 2014-2020.

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” - Orlova 20 maja 2017

W Orlovej odbył się drugi turniej w ramach projektu „Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” (Children Visegrad Chess).

Pozvánka na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

Prihlás sa na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov”.

Children Visegrad Chess League

SK Slavia Orlová We are pleased to invite you to international chess tournament for children Children Visegrad Chess League

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” - Čadca 6 maja 2017

W Čadcy odbył się pierwszy turniej w ramach projektu „Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” (Children Visegrad Chess League)

Zasedání Dozorčí rady a Valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s r.o.

Dne 5. dubna 2017 se na zámku v Těšíně konaly zasedání Dozorčí rady a Valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s r.o.

Children Visegrad Chess League

TJ Slávia Caissa Čadca Vás pozýva na medzinárodný šachový turnaj pre mládež

EGTC Platform Newsletter | April 2017

Newsletter | April 2017

V EZÚS TRITIA o trilaterálnych projektoch

Dňa 20.3.2017 v sídle EZÚS TRITIA v Cieszyne sa uskutočnilo pracovné stretnutie europoslankyne ČR za KSČM pani Kateřinou Konečnou a starostov obcí z blízkosti TROJSTYKU PL-SK-CZ (Skalité, Svrčinovec, Bukovec, Mosty u Jablunkova).

Zasadanie organizačného výboru komisie XXIII. Stretnutia podnikateľov 2017

V priestoroch Generálneho konzulátu Poľskej republiky v Ostrave sa dňa 21.2.2017 konalo zasadnutie organizačného výboru komisie XXIII. Stretnutia podnikateľov 2017

Zasadanie Monitorovacieho výboru programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020

Dňa 15. - 16. februára 2017 v Nowym Sączu zasadal tento rok prvý krát Monitorovací výbor programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020

Newsletter EGTC TRITIA

9th European Economic Congress 2017

International Conference Center, Katowice, Poland

Konferencja: Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych

Tegoroczna edycja "Dizajnu w przestrzeni publicznej" dotykała kwestii dostępności, ale w miejscach "pod specjalnym nadzorem", jakimi są miasta historyczne.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY EXPONÁTŮ 13. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

Zahájení výstavy: 8. listopadu 2016 v 13.00 h. s předáním cen najlepším autorům.

Design in public space. Accessibility in historical cities

What is accessibility? Accessibility is hospitality. When we invite guests to our houses, we make sure they feel well there: we provide them with a place to sit comfortably, something nice to eat, and some entertainment. Isn’t that exactly what city authorities should do?

„Design ve veřejném prostoru. Dostupnost v historických městech”

Výstava: Žilina (SK): 21. 7. 2016 – 7. 9. 2016 Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Žilinský samosprávny kraj pod záštitou ESÚS TRITIA Vás zvou na konferenci „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

XXII Spotkania Biznesu Ostrawa, 29 czerwca 2016r.

To prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji jest corocznie organizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynalezů INVENT ARÉNA 2016

V srdci Moravskoslezských Beskyd, v průmyslovém městě Třinci, v jedné z nejmodernějších arén v Evropě proběhne v polovině června 2016 první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA.

Konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje 2. ročník konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji.

Brokerage Event 2016 - Regenerativní medicína a Bioinformatika

Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Fakultní nemocnice Ostrava a společnost ING Corporation Vás zvou na odbornou konferenci Brokerage Event 2016 na téma "Regenerativní medicína a Bioinformatika

Mezinárodní dvoustranná jednání Business Rendez-Vous Ostrava 2016

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dvoustranná jednání firem nazvaná „Business Rendez-Vous Ostrava 2016".

Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru

V dňoch 31. Marca – 1. apríla 2016 sa v Žiline na Slovensku uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho Výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko.

Proinovační firma, aneb jak vytvořit inovační prostředí

Agentura pro regionální rozvoj pořádá seminář určený pro střední managemnet firem.

Inovačný rozvoj regiónov - konferencia

Už po desiaty krát organizuje Žilinský samosprávny kraj konferenciu Inovačný rozvoj regiónov.

Zasadanie Dozornej rady EZÚS TRITIA

V sídle EZÚS TRITIA dňa 23. marca 2016 zasadala Dozorná rady EZÚS TRITIA.

Spotkanie biznesowe

Klubu Przedsiębiorcy zaprasza na spotkanie, którego celme jest prezentacja firm i wymiana ofert biznesowych.

ABC Przedsiębiorczości

Praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności.

Ako sme koledovali

Na začiatku nového roka je v našich krajinách zvykom chodiť po kolade.

Spotkanie informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne spotkanie doradcze na temat zmian w przepisach podatkowych i księgowych dla firm w 2016 roku.

Tourism For All

Tourism For All je ďalší z projektov, ktorý bude realizovaný EZÚS TRITIA v roku 2016.

Valné zhromaždenie EZÚS TRITIA

14. decembra 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, v poľskom Tešíne, konalo zasadanie Valného zhromaždenie EZÚS TRITIA, ktoré ja najvyšším orgánom zoskupenia.

Dozorná rady EZÚS TRITIA

14. decembra 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, v poľskom Tešíne, konalo zasadanie Dozornej rady.

LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje pořádá první ročník soutěže LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje 2015.

Zelený dopravný servis

Projekt „Green transport service“ – Zelený dopravný servis – chce zmapovať ekologické – alternatívne formy dopravy, ako sú cyklodoprava, vodná doprava, pešie trasy a ostatné formy zelenej dopravy (korčule, paraglaiding, scooters) v prihraničnom regióne troch štátov SK – PL – CZ, ktoré sa rozprestiera v regiónoch Moravsko-sliezskeho kraja, Opolského a Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja.

EGTC v programoch Európskej teritoriálnej spolupráce (ETC)

12. a 13. novembra 2015 sa v Bruseli uskutočnila veľmi zaujímavá konferencia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce. Bola organizovaná EGTC Platformou pri Komisií regioónov EÚ v partnerstve s Associáciou Európskych prihraničných egiónov, Európskou komisiou a Kongresom miestnych a regionálnych autorít prei Európskej komisii.

Projektujemy usługi

Marketingové inovace – efektivní prezentace

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Marketingové inovace – efektivní prezentace

1. stretnutie samospráv EZÚS TRITIA

Dňa 28.9.2015 uskutočnilo sa 1. stretnutia samospráv EZÚS TRITIA v Hrčave. Miesto stretnutia bolo vybrané ako symbolické miesto našej spolupráce Trojstyk troch štátov – Českej republiky, Poľska a Slovenska. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci 3. ročníka Hrčavského gastronomického festivalu a Beerfestu.

Dozorná rada EZÚS TRITIA

Vo štvrtok 24. septembra 2015 sa konalo výjazdové zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, s.r.o. predstavitelia Opolského a Sliezskeho vojvodstva, Moravsko-sliezskeho kraja a Žilinského samosprávneho kraja sa oboznámili s doterajšou činnosťou a návrhmi na budúce projekty, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie

Média TRITIE

EZÚS TRITIA, s r.o. ponúka zastrešenie medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorej môže vzniknúť mnoho zaujímavých projektov. Príprava jedného z nich prebehla 4.8. 2015 v sídle EZÚS TRITIA, v poľskom Cieszyne. Na stretnutie s názvom Média TRITIE prijali pozvanie zástupcovi niektorých štátnych aj súkromných spravodajských spoločností.

Finále „Vedomostná hra o technických pamiatkach na poľsko-česko-slovenskom pohraničí“ v poľskom Tešíne

19. júna 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA v poľskom Tešíne sa konalo finále v stolovej vedomostnej hre o technických kultúrnych pamiatkach, ktoré sa nachádzajú v štyroch regiónoch EZÚS TRITIA na poľsko-česko-slovenskom pohraničí.

„Mladé firmy na poľsko-českom pohraničí. Ako zlepšiť predajnosť, pozitívne efekty dobrého marketingu”(workshop č. 3. a 4.)

Workshop „Nové firmy na poľsko –českom pohraničí” (workshop č. 1. a 2.)

28. mája 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA konali workshopy na tému „Nové firmy na poľsko-českom pohraničí. Ako plánoať rozvoj firmy? Od nápadu k zrelému biznisu.”

Pracovné stretnutie na tému Rozvoj cestovného ruchu v priestore EZÚS TRITIA, s.r.o.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, s.r.o. v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a Úradom Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo pracovné stretnutie na tému Cestovný ruch v území EZÚS TRITIA s.r.o. Stretnutie sa konalo dňa 2.12.2014 v Rajeckých Tepliciach (Kúpeľné mesto neďaleko Žiliny).

Konferencia o miestnych produktoch v Žiline

pozvánka na konferenciu

Zasadala Dozorná rada EZÚS TRITIA

Propagácia technickej histórie inovatívnou cestou

Stretnutie k cezhraničnej spolupráci v Písku u Jablunkova

Stretnutia v rámci projektu Trvalo udržateľné podnikanie

Miestne produkty patria na trh

Odkazom úvodnej konferencie projektu YOU ARE WHAT YOU EAT je potreba ďalej vytvárať predpoklady pre uľahčenie prístupu na trh pre miestnych výrobcov.

Nové formy spolupráce – šanca pre integrovaný rozvoj pohraničia

Vlajkové projekty pre integrovaný rozvoj na prahu 20. výročia spolupráce na česko – poľskom pohraničí

Zasadali orgány EZÚS TRITIA

TRITIA na OPEN DAYS 2013

EZÚSu TRITIA sa ihneď v prvom roku svojej existencie dostala česť prezentovať svoje strategické zámery na tohtoročnej konferencii regiónov a miest OPEN DAYS 2013.

Za rozvoj cykloturistiky v poľsko – slovenskom pohraničí

Diaľková cyklotrasa z poľského mesta Bielsko - Biała do slovenského mesta Martin nestráca svoju atraktívnosť.

S podpredsedom Európskej komisie Marošom Ševčovičom

Počas aprílovej návštevy zástupcov slovenských regiónov v Bruseli sme využili príležitosť predstaviť EZÚS TRITIA podpredsedovi Európskej komisie.