Archív

Analógovo aj digitalizačne – propagácia a informácie bez bariér

22. novembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie školenie pre predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a kultúrnych pamiatok z Poľska a Slovenska. Išlo o ďalšie školenie v rámci cyklu „Práca so seniormi v oblasti inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva“. Školenie s názvom:  „Analógovo a digitalizačne - propagácia a informácie bez bariér“ viedla Marta Piwowarska, zástupkyňa nadácie Kultúra bez bariér.

Cieľom tejto nadácie je vytvoriť podmienky, ktoré zaručia komfort pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím počas návštev v kine, divadle, múzeu a galérii; podmienky umožňujúce nezávislé a kompetentné prijatie umenia. Nadácia sa tiež zameriava na systematický a univerzálny prístup ku kultúrnym textom určeným každému, čo má byť pozvaním na dialóg o potrebe a príležitostiach vybudovať otvorenú spoločnosť, vedomú, bez stereotypov a predsudkov

Ciešom tohto školenia bolo ukázanie spôsobov prípravy a implementácie propagácie a informovanosti v rámci kultúry, ktorá je dostupná každému. Hovorilo sa o tradičných, ktoré využívajú potenciál „analógového sveta“ ako aj o novodobých náradiach, ktoré sú spojené s možnosťami „digitálneho sveta“ , ktoré dovoľujú využiť rôzne cesty, aby si informácie našli čo najväčšie auditórium poslucháčov.

Podrobne boli predstavené potreby osôb vo veku 60+, a predovšetkým pre osoby s poruchami sluchu. Počas školenia boli predstavené spôsoby identifikovania potrieb a možností cieľovej skuúiny, spôsoby označenia kultúrnych priestorov, zásady tvorby dostupných informácií tlačených , rádiových a multimediálnych, zásady tvorenia jednoduchého textu, zásady využívania vyhradených techník (filmy v posunkovej reči, Braillovo písmo), rozsahu a spôsoby zdieľania sociálnych médií.

Cyklus školení je realizovaný v rámci projektu „Dostupnosť na jednotku, 60+! Sprievodovanie kultúrneho a prírodného dedičstva seniorov "č. INT/EB/BES/1/IV/A/0140, Európske spoločenstvo s regionálnym rozvojom v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Na školenia pozývame pracovníkov inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva z oprávneného územia programu* Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Harmonogram školení
I: Arteterapia v práci s osobami 60+
Termín školenia: 27. 09. 2019, od 09.00 do17.00
Miesto: Cieszyn (Poľsko)
Lektor: prof. dr. hab. Wiesław Karolak, riadny prof. Akademii Sztuk Pięknych (Vysokej školy výtvarných umení) v Lodži

II: Práca s osobami bojujúcimi s demenciou
Termín školenia: 26. 10. 2019, od 09.00 do 17.00
Miesto: Cieszyn (Poľsko)
Lektorka: Marlena Meyer, trénerka PAC, Dementia Action Alliance Polska

III. Analógovo a digitálne – publicita a informácia bez bariér
Termín školenia: 22. 11. 2019, od 09.00 do 17.00
Miesto: Cieszyn (Poľsko)
Lektor: dr. Robert Więckowski, Fundacja Kultury bez Barier (Nadácia Kultúra bez bariér)

IV. Práca s nevidiacimi a slabozrakými osobami
Termín školenia: 24. 01. 2020, od 09.00 do 17.00
Miesto: Žilina (Slovensko)
Lektor: Krzysztof Płaski, Fundacja Ważne Miejsce (Nadácia Dôležité miesto)

V. Edukácia a aktivizácia seniorov
Termín školenia: 29. 02. 2020, od 09.00 do 17.00
Miesto: Cieszyn (Poľsko)
Lektorka: Mgr. Edyta Bonk, SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Vysoká škola sociálnej psychológie, v súčasnosti Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Humanitno-sociálna univerzita) Sopot

VI. Projektovanie a dizajn s výhľadom 60+ so zvláštnym zreteľom na objekty kultúry a prírodného dedičstva
Termín školenia: 28. 03. 2020, od 09.00 do 17.00
Miesto: Žilina
Lektorka: dr. Ing. arch. Iwona Benek, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej (Fakulta architektúry Sliezskej technickej univerzity).

 

Podrobnejšie informácie hovorí Barbara Wrona:

bwrona.tritia@gmail.com

Tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu