Archív

Zasadanie Monitorovacieho výboru programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020

Dňa 15. - 16. februára 2017 v Nowym Sączu zasadal tento rok prvý krát Monitorovací výbor programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020, ktorého členom je pani riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková.

Počas zasadania boli prerokované zmeny v príručke pre beneficienta s cieľom zjednodušiť podávanie a implementáciu projektov medzinárodnej spolupráce na strane žiadateľa a prijímateľa. Jedná sa napríklad o to, že od novej výzvy nebude požadovaná papierová verzia žiadosti ani príloh. Žiadosť bude zasielaná len v elektronickej verzii.

Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie ocenených projektov z prioritnej osi 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Z celkovo podaných 56 projektových žiadostí, bolo podporených 19 projektov. Medzi nimi aj projekt podaný EZÚS TRITIA so Žilinskou univerzitou s názvom  „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL“  s celkovými schválenými nákladmi 717 770,- EUR.