Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

Preambula

Priamo v srdci Európy sa nachádza územie s rozlohou asi 34 000 km2 s 8 miliónmi obyvateľov, ktoré sčasti patrí k Sliezskemu vojvodstvu (Poľská republika), Opolskému vojvodstvu (Poľská republika), Moravskosliezskemu kraju (Česká republika) a Žilinskému samosprávnemu kraju (Slovenská republika) – ďalej len „územie Zoskupenia”, – ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície.

Obmedzujúcim faktorom pre rozvoj územia Zoskupenia je súčasné geopolitické usporiadanie a s ním súvisiaca trasa štátnych hraníc. Už niekoľko rokov orgány územia Zoskupenia vzájomne spolupracujú na základe uzavretých dohôd o spolupráci v rôznych oblastiach. Na základe tejto spolupráce vznikla myšlienka vytvorenia nového skutočného nástroja pre rozvoj územia Zoskupenia v podobe Európskeho zoskupenia územnej spolupráce.

Dňa 2. júna 2009 sa uskutočnilo prvé stretnutie vedúcich predstaviteľov orgánov územia Zoskupenia, s cieľom prerokovania podmienok budúcej spolupráce a posúdenia možnosti vytvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Výsledkom tohto stretnutia bolo vytvorenie pracovných skupín zložených z odborníkov z jednotlivých regiónov, ktoré vypracovali základné rámcové dokumenty súvisiace so založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Vedúci predstavitelia orgánov územia Zoskupenia sa zhodli vo všetkých otázkach súvisiacich s jeho založením a činnosťou.

Týmto, sa splnomocnení predstavitelia a podpisujúce osoby rozhodli založiť Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným so sídlom v Cieszyne na území Poľskej republiky, v súlade s nižšie uvedenými skutočnosťami.

Článok 1 Názov

1. Európske zoskupenie územnej spolupráce má názov „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością“. Pritom, v českom jazyku sa používa nasledujúci názov „Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností“, v slovenskom jazyku „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným“ a v anglickom jazyku „European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited“.

2. Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným, ďalej len Zoskupenie, nadobúda právnu subjektivitu dňom zápisu do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky.

Článok 2 Členovia Zoskupenia a jeho územie

1. Zakladateľmi a členmi Zoskupenia sú:

 1. Sliezske vojvodstvo, Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Poľská republika,
 2. Opolské vojvodstvo, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Poľská republika,
 3. Moravskosliezsky kraj, Ul. 28. řijna 117, 702 18 Ostrava, Česká republika,
 4. Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika.

2. Zoskupenie vykonáva svoje úlohy na území, uvedenom v Čl. 2 ods. 1 bod 1 – 4. tohto Dohovoru.

3. Ciele Zoskupenia vždy súvisia s kompetenciami členov a rešpektujú všetky ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 zo dňa 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Úradný vestník Európskej únie UE. L. 06. 210. 19), ďalej len Nariadenie 1082/2006 a zákona zo dňa 7. novembra 2008 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (Zbierka zákonov z 2008 č.218 ods.1390).

Článok 3 Sídlo Zoskupenia

Sídlom Zoskupenia je mesto Cieszyn, ktoré sa nachádza na území Sliezskeho vojvodstva v Poľskej republike.

Článok 4 Ciele a úlohy Zoskupenia

1. Zoskupenie bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi, za účelom posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti, najmä prostredníctvom realizácie projektov alebo programov územnej spolupráce s nasledujúcimi cieľmi:

 1. a) uľahčenie každodenného života obyvateľov územia Zoskupenia,
 2. b) vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na úrovni celého územia,
 3. c) realizácia projektov za účelom spoločného strategického rozvoja.

2. Na dosiahnutie cieľov, uvedených v Čl. 4 ods. 1, Zoskupenie realizuje nasledujúce úlohy:

1) identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v nasledujúcich hlavných oblastiach:

 1. a) doprava,
 2. b) hospodárstvo,
 3. c) cestovný ruch,
 4. d) energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje energie;

2) identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v nasledujúcich doplnkových oblastiach:

 1. a) kultúra,
 2. b) životné prostredie,
 3. c) ľudské zdroje, vzdelávanie vrátane úzkej spolupráce s vysokými školami,
 4. d) spolupráca verejných inštitúcii, aj v oblasti realizácie výmeny osôb a skúseností v rámci medzinárodných stáží,
 5. e) šport;

3) identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v oblastiach uvedených v Nariadení 1082/2006, t.j.:

 1. a) podpora podnikania, najmä rozvoja malých a stredných podnikov a cezhraničného obchodu,
 2. b) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany prírodných zdrojov a jej spoločné riadenie, ako aj prevencia pred prírodnými a technologickými ohrozeniami,
 3. c) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva,
 4. d) podpora prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami,
 5. e) zmenšenie izolácie prostredníctvom zlepšenia prístupu k službám a dopravným, informačným a komunikačným sieťam a tiež k cezhraničným systémom a zariadeniam dodávajúcim vodu a energiu a nakladania s odpadmi,
 6. f) podpora spolupráce a vytváranie sietí subjektov pôsobiacich na území Zoskupenia s cieľom efektívneho využitia spoločnej infraštruktúry v takých odvetviach ako sú ochrana zdravia, kultúra, cestovný ruch a vzdelávanie,
 7. g) podpora spolupráce, vrátanie administračnej a právnej, medzi obyvateľmi a inštitúciami na území Zoskupenia.

3. Úlohy zverené Zoskupeniu jeho členmi sa nesmú týkať právomocí alebo povinností udelených verejným právom, cieľom ktorých je ochrana všeobecných záujmov štátu alebo ochrana všeobecných záujmov iných orgánov verejnej správy, ako sú policajné a regulačné právomoci, judikatúra a zahraničná politika.

Článok 5 Príslušné právo a riešenie sporov

1. Tento Dohovor bol vypracovaný na základe ustanovení Nariadenia 1082/2006.

2. Podľa článku 2 ods. 1 písmeno c) Nariadenia 1082/2006 vo veciach neupravených Nariadením 1082/2006, Stanovami a Dohovorom, pre fungovanie Zoskupenia sa bude uplatňovať poľské právo, ako právo štátu kde Zoskupenie má svoje sídlo podľa Stanov.

3. V prípade akýchkoľvek sporov medzi členmi Zoskupenia, sa členovia Zoskupenia zaväzujú riešiť spory zmierom. V prípade nedosiahnutia zmieru, budú spory podliehať poľským súdom.

Článok 6 Vstup do Zoskupenia a podmienky činnosti Zoskupenia

1. Vstup nového člena do Zoskupenia vyžaduje súhlas s jeho účasťou, ktorý udeľujú príslušné orgány podľa článku 4 ods. 3 Nariadenia 1082/2006.

2. Záležitosti týkajúce sa princípov činnosti Zoskupenia, orgánov Zoskupenia a ich právomoci budú upravené v Stanovách.

Článok 7 Obdobie trvania a likvidácia Zoskupenia

1. Zoskupenie je založené na dobu neurčitú.

2. Členovia Zoskupenia môžu jednohlasne rozhodnúť o jeho zrušení likvidáciou rešpektujúc ustanovenia článku 12 Nariadenia 1082/2006.

3. Podľa článku 14 Nariadenia 1082/2006, Zoskupenie môže byť zrušené likvidáciou príslušným orgánom.

Článok 8 Financovanie činnosti Zoskupenia

1. Zoskupenie bude financované z členských príspevkov a z prostriedkov z programov a projektov spolufinancovaných Európskym spoločenstvom. Príjmami môžu byť aj dotácie z iných verejných zdrojov a dary, dedičstvá a tiež príjmy z vlastnej činnosti.

2. Každý člen Zoskupenia je povinný platiť ročné členské príspevky.

3. Výšku členských príspevkov, s výnimkou prvého členského príspevku, určí Valné zhromaždenie v súlade s princípmi prijatými v Stanovách.

4. Všetci členovia Zoskupenia platia členské príspevky v rovnakej výške.

5. Prvý členský príspevok bude uhradený do 14 dní od zvolenia Riaditeľa. Výška prvého členského príspevku je čiastka ekvivalentná 22.000,00 EUR (slovom: dvadsaťdva tisíc eúr).

6. Členské príspevky sú peňažné a sú splatné raz za rok na účet Zoskupenia do dňa 28. februára každého kalendárneho roku.

7. Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie vo veci mimoriadnych členských príspevkov, určiť ich výšku a termín úhrady. Mimoriadne členské príspevky môžu byť aj nepeňažné.

Článok 9 Súlad s poľským právom

1. Členovia Zoskupenia vytvorení na základe práva iného ako poľské právo berú na vedomie, že vo veciach fungovania Zoskupenia sa bude uplatňovať poľské právo, ktoré je zhodné s platným právom Európskeho spoločenstva.

2. Členovia Zoskupenia vytvorení na základe práva iného ako poľské právo, berú na vedomie príslušnosť kontrolných organov uvedených v poľských zákonoch , najmä ustanovenia zákona zo dňa 7. apríla 1989. – Zákon o zoskupeniach, ako aj povinnosť súčinnosti pri výkone ich kompetencii.

Článok 10 Zmena Dohovoru

Akákoľvek zmena a doplnenie tohto Dohovoru musí byť jednohlasne schválená všetkými členmi Zoskupenia. Každá zmena musí rešpektovať ustanovenia Nariadenia 1082/2006, najmä článku 4 a 5 vo veci schválenia zmien členskými štátmi.

Článok 11 Záverečné dojednania

1. Tento Dohovor je záväzný a nadobúda platnosť dňom zápisu do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky.

2. Právom príslušným pre výklad a uplatnenie Dohovoru je poľské právo.

3. Dohovor a jeho zmeny podliehajú oznamovacej povinnosti v úradnom vestníku Poľskej republiky „Monitor Polski B“. Oznámenie vykonáva minister zahraničných vecí.


Dohovor bol vyhotovený v ................................., dňa .............................., v dvoch zhodných exemplároch, každý v poľskom jazyku, českom jazyku a slovenskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.