Orgány EZÚS TRITIA

Valné zhromaždenie sa skladá zo zástupcov štyroch členov EZÚS TRITIA. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom EZÚS TRITIA a do jeho právomocí spadá rozhodovanie o zásadných otázkach zoskupenia (schvaľovanie zmien Dohovoru a Stanov, schvaľovanie rozpočtu, voľba riaditeľa, a pod.).

Riaditeľ je štatutárnym zástupcom EZÚS TRITIA a riadi jeho každodennú činnosť.

Dozorná rada kontroluje celkovú činnosť a hospodárenie EZÚS TRITIA a predkladá Valnému zhromaždeniu svoje stanoviská.

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Riaditeľ