Rozvojová vízia spolupráce

„Moravskosliezsky kraj, Sliezske vojvodstvo a Žilinský samosprávny kraj vytvárajú vďaka inštitucionálnej spolupráci funkčné sociálne, hospodársky a infraštruktúrne prepojený prosperujúci cezhraničný región, v ktorom sa darí eliminovať negatívne bariérové efekty hraníc a spoločným úsilím využívať vzájomné komplementarity.“

Rozvojová vízia sa zameriava na využitie významného kooperačného potenciálu, ktorým disponujú všetky spolupracujúce regióny, tj. Moravskosliezsky kraj, Sliezske a vojvodstvo a Žilinský samosprávny kraj, pomocou tvorby funkčných štruktúr správy cezhraničnej spolupráce a s využitím projektov, ktoré boli v priebehu tvorby stratégie a troch bilaterálnych stratégií identifikované. Aby bolo možné naplniť ciele, ktoré sú v stratégii formulované, sú do cezhraničnej spolupráce zapojení všetci potenciálni relevantní aktéri. Tvorba a rozvoj cezhraničného regiónu sa opierajú o jadrovú spoluprácu v nasledujúcich štyroch oblastiach:

Za pomoci hore uvedených štyroch oblastí spolupráce je možné inštitucionalizovanou cezhraničnou spoluprácou dosiahnuť ďalší rozvoj všetkých zainteresovaných regiónov.