Cestovný ruch

Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti hospodárskej spolupráce smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 3:
Maximalizácia využitia geografickej polohy a historického, kultúrneho a prírodného bohatstva partnerských regiónov pre rozvoj cestovného ruchu

Špecifický strategický cieľ 3.1:
Budovať a modernizovať infraštruktúru pre cestovný ruch

Špecifický strategický cieľ 3.2:
Realizovať cielený marketing a propagáciu cezhraničného cestovného ruchu a spolupracovať v oblasti destinačného manažmentu

Špecifický strategický cieľ 3.3:
Rozvíjať cestovný ruch založený na využívaní miestnych produktov

Špecifický strategický cieľ 3.4:
Zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Pracovné stretnutie na tému Rozvoj cestovného ruchu v priestore EZÚS TRITIA, s.r.o.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, s.r.o. v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a Úradom Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo pracovné stretnutie na tému Cestovný ruch v území EZÚS TRITIA s.r.o. Stretnutie sa konalo dňa 2.12.2014 v Rajeckých Tepliciach (Kúpeľné mesto neďaleko Žiliny).

Propagácia technickej histórie inovatívnou cestou

Za rozvoj cykloturistiky v poľsko – slovenskom pohraničí

Diaľková cyklotrasa z poľského mesta Bielsko - Biała do slovenského mesta Martin nestráca svoju atraktívnosť.