Hospodárska spolupráca

Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti hospodárskej spolupráce smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 2:
Vytvorenie prostredia pre tvorbu spoločného pre podnikanie atraktívneho cezhraničného hospodárskeho priestoru založeného na využívaní inovácií, podpore podnikavosti a podnikania, ktorý bude schopný v maximálnej možnej miere využívať svoju geografickú polohu, dostupnosť a kvalifikovanosť miestnych ľudských zdrojov, spoločnú históriu a vzájomné komplementarity všetkých regiónov a zaistí vysokú mieru zamestnanosti svojich obyvateľov.

Špecifický strategický cieľ 2.1:
Vytvárať podmienky pre rozvoj a inštitucionalizáciu existujúcich a vznik ďalších kooperatívnych prvkov vedúcich k vzniku hospodárskeho cezhraničného priestoru

Špecifický strategický cieľ 2.2:
Podpora rozvoja ľudských zdrojov a administratívnych/inštitucionálnych kapacít cezhraničného regiónu

Špecifický strategický cieľ 2.3:
Podporovať cezhraničné iniciatívy v oblasti výzkumu, vývoja a inovácií

Konferencia o miestnych produktoch v Žiline

pozvánka na konferenciu

Miestne produkty patria na trh

Odkazom úvodnej konferencie projektu YOU ARE WHAT YOU EAT je potreba ďalej vytvárať predpoklady pre uľahčenie prístupu na trh pre miestnych výrobcov.