Naše projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA realizuje alebo sa zapája na zásade partnerstva do projektov, ktoré sa datýkajú takých tém ako sú transport, hospodárstvo, cestovný ruch, energetika ako aj kultúra, ochrana prírody, ľudské zdroje, vzdelávnie, spolupráca vysokých škôl, školenia a spolupráca s univerzitami a verejnými inštitúciami, tiež realizácia výmeny poznatkov a medzinárodné stáže.

Zoskupenie sa zapája do projetov, ktorých hlavná téme je pložená na cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci, s cieľom zosilniť ekonomické a sociálne prepojenie medzi štyri partnerskými regiónmi: Sliezskym vojvodstvom, Opolským vojvodstvom, Moravskosliezskym krajom a Žilinským samosprávnym krajom. Angažuje sa v projektoch nadregionálnych, podporuje medzinárodnú spoluprácu organizácií a inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky a Poľska ako aj ostatných Európskych krajín.

Berúc doúvahy Stratégiu EÚ 2020 ako aj kohéznu politiku v programovom období 2014 – 2020, EZÚS TRITIA sa bude koncentrovať na identifikáciu, propagáciu a implementáciu programov, projektov a spoločných aktivít v rámci teritoriálnej spolupráce v následujúcich tématických okruhoch:

  1. Podpora podnikateľského prostredia, MSP a cezhraničného obchodu
  2. Ochrana prírodného potenciálu a zmenšenie rizík ohrozenia
  3. Podpora spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva
  4. Podpora prepojení medzi mestským a dedinským prostredím
  5. Zmenšenie izolácie cez zlepšenie dostupnosti služieb a siete prepravy, informačných a komunikačných technilógií, systémov zásobovania vodou a energiou ako aj hospodárenie s odpadmi s medzinárodným charakterom
  6. Propagácia spolupráce a tvorenie sieti podmetov pracujúcich v konfigurácií, s cieľom skutočného využívania spoločnej infraštruktúry v takých sektoroch ako sú ochrana zdravia, kultúra, turistika a vzdelávanie
  7. Propagácia spolupráce, v rámci toho administratívnej a právnej, medzi obyvateľmi a inštitúciami v prihraničnm území.