3D digitalizace historických objektů SK-PL

Program: Interreg V-A PL – SK 2014 - 2020

Priorita programů: 1. „Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví příhraniční oblasti.“

Partneři projektu:

1. Led partner: EGTC TRITIA

2. Žilinská univerzita

WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU

Cieľom projektu je 3D digitaliácia vybraný, historických objektov na poľsko-slovenskom pomedzí. Vyvinuté 3D modely slouží jako metoda archivace historických budov.

V rámci projektu je také výměna know-how týkající se digitalizace historických památek, školení pro pracovníky kulturních institucí na moderní nástroje používané pro ochranu a propagaci kulturního dědictví a vytvoření inovativních produktů cestovního ruchu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zmluva na projekt z Interreg PL – SK podpísaná

Dňa 19. Mája 2017 sa v Úrade Podkarpackého vojvodstva v Rzeszove , v stĺpovej sáli konala slávnosť podpísania zmlúv na financovanie projektov z programu Interreg PL – SK 2014-2020.

Zmluvy boli podpísané medzi Ministerstvom rozvoja Poľskej republiky a úspešnými žiadateľmi. Boli podpísané 4 zmluvy. V rámci slávnosti bola tiež podpísaná podpísaná zmluva na dofinancovanie projektu EZÚS TRITIA s partnerom Žilinská univerzita v Žiline s názvom : Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL.

Zmluvu podpísala pán minister Adam Hamryszczak a riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková .

Realizácie tohto projektu sa začala 1.4.2017.

 

Pracovné stretnutie v Pszczyne a v Cieszynie

Dňa 18. apríla 2017 sa konali dve stretnutia v rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov czehraničného územia SK – PL v Pszczynie a v Cieszynie (Tešíne).

Cieľom stretnutia bolo:

 • Predstavenie inštitúciám zúčastnených na projekte so zásadami projektu,
 • Diskusia o produktov, ktoré vzniknú v rámci projektu,
 • Diskusia ohľadom harmonogramu realizácie s jednotlivými inštitúciami,
 • Oboznámenie sa s objektmi patriacimi do Hradného múzea v Pszczynie a Zámku Cieszyn (Tešín) (poznanie parametrov).

Stretnutia sa zúčastnili:

 1. Marta Sláviková – riaditeľka EZÚS TRITIA
 2. Anna Pilch – EZÚS TRITIA /ZAMEK CIESZYN (Zámok Tešín)
 3. Maciej Kluss – riaditeľ Hradného múzea v Pszczynie
 4. Marcin Nyga – Hradné múzeum v Pszczynie
 5. Sylwia Pająk-Figula – Hradné múzeum v Pszczynie
 6. Krzysztof Dorda – Zámok Tešín
 7. Miroslav Hrnčiar - Fakulta riadenia a informatiky
 8. Pavol Londa - Fakulta riadenia a informatiky
 9. Peter Pisca - Stavebná fakulta
 10. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
 11. Filip Škultéty, Univerzitný vedecký park

 

Pracovné stretnutie v Bielsku-Białej, Fałatówce a v Skanzene Ślemień

V rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK – PL sa dňa 24. apríla 2017 sa konali tri stretnutia v  Zamku Kniažat Sułkowskich w Bielsku-Białej , Fałatówke w Bystrej Śląskiej a v Skanzene Ślemień.

Cieľom stretnutia bolo: predstavenie zásad projektu inštitúciám zúčastnených na projekte – stretnutie s riaditeľmi inštitúcií. Technici PP UNIZA predstavili produkty, ktoré vzniknú v rámci projektu. Riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková prestavila  harmonogram realizácie jednotlivým inštitúciám. Cieľom bola aj spoznanie budov Zamku Kniežat Sułkowskich w Bielsku-Białej , Fałatówky v Bystrej Śląskiej a  Skanzenu Ślemień.

Stretnutia sa zúčastnili:

 1. Marta Sláviková – riaditeľka EZÚS TRITIA
 2. Anna Pilch – EZÚS TRITIA /ZAMEK CIESZYN (Zámok Tešín)
 3. Wojciech Glądys  – riaditeľ Zamku Książąt Sułkowskich v Bielsku-Białej
 4. Iwona Purzycka – historik  Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 5. Teresa Kurzyk  - riaditeľka Żywieckiego Parku Etnograficznego, Ślemień
 6. Peter Pisca - Stavebná fakulta
 7. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
 8. Michal Palčák, Univerzitný vedecký park, UNIZA.

Pracovné stretnutie Čičmany Slovensko

Dňa 05.09.2017 sa na jednom z miest zaradených medzi spracovávané objekty projektu „3D“ – v slovenskej malebnej obci Čičmany konalo pracovné stretnutie manažmentu a technického personálu.

Zoznam prítomných:

Ing. Milan Boršč (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Tomáš Cesnek (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Ing. Brita Endersová (člen riadenia projektu na FRI UNIZA), Ing. Patrik Hrkút, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (vedúci projektu na FRI UNIZA), Ing. Jakub Chromčák (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Maximilian Kormaňák (externý), Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), doc. Ing. Milan Kubina, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Michal Lekýr, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Matej Meško, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Peter Pisca, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Marta Sláviková (riaditeľka EZÚS TRITIA), Ing. Filip Škultéty, PhD. (člen riešiteľského kolektívu UVP UNIZA), Ing. Peter Tarábek, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Štefan Toth, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA).

Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa informovať o postupe realizácií projektu na najbližšie obdobie a vzájomne prekonzultovať niektoré otázky týkajúce sa riešeného projektu.