Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

Článok I
Všeobecné ustanovenia

§ 1

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným je zoskupením, ktoré vykonáva činnosť na základe Nariadenia č. 1082/2006 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo dňa 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Úradný vestník Európskej únie EU.L.06.210.19) ďalej len Nariadenie 1082/2006 a zákona zo dňa 7. novembra 2008 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (Zbierka zákonov z 2008 č.218 ods.1390). Vo veciach neupravených vyššie uvedenými právnymi predpismi o Európskom zoskupení územnej spolupráce, TRITIA, s ručením obmedzeným sa uplatňujú zodpovedajúce predpisy poľského práva, najmä zákon zo dňa 7. apríla 1989 - Zákon o združeniach (úplné znenie: Zbierka zákonov z 2001 č.79 položka 855 v znení neskorších zmien).

§ 2

 1. Európske zoskupenie územnej spolupráce má názov „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością“ Pritom, v českom jazyku sa používa názov: „Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností“, v slovenskom jazyku: „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným“ a v anglickom jazyku: „European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited“.
 2. Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným, ďalej len Zoskupenie, nadobúda právnu subjektivitu dňom zápisu do registra vedeného Ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky.
 3. Zoskupenie môže vykonávať svoje úlohy na území, ktoré je uvedené v § 3 týchto Stanov.
 4. Ciele Zoskupenia vždy súvisia s kompetenciami členov a rešpektujú ustanovenia Nariadenia 1082/2006.

Článok II
Členovia a sídlo Zoskupenia.

§ 3

Zakladateľmi a členmi Zoskupenia sú:

 1. Sliezske vojvodstvo, Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Poľská republika
 2. Opolské vojvodstvo, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Poľská republika
 3. Moravskosliezsky kraj, Ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika
 4. Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika.

§ 4

Sídlom Zoskupenia je mesto Cieszyn, ktoré sa nachádza na území Sliezskeho vojvodstva v Poľskej republike.

§ 5

Zoskupenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Článok III
Ciele a úlohy Zoskupenia

§ 6

 1. 1. Zoskupenie bolo založené na uľahčenie a rozšírenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, najmä prostredníctvom realizácie projektov alebo programov územnej spolupráce s nasledujúcimi cieľmi:
  1. uľahčenie každodenného života obyvateľov územia Zoskupenia,
  2. vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na úrovni celého územia,
  3. realizácia projektov za účelom spoločného strategického rozvoja.
 2. Na dosiahnutie cieľov, uvedených v §6 ods.1, Zoskupenie realizuje nasledujúce úlohy:
  1. identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v nasledujúcich hlavných oblastiach:
   a) doprava,
   b) hospodárstvo,
   c) cestovný ruch,
   d) energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje energie;
  2. identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v nasledujúcich doplnkových oblastiach:
   a) kultúra,
   b) životné prostredie,
   c) ľudské zdroje, vzdelávanie vrátane úzkej spolupráce s vysokými školami,
   d) spolupráca verejných inštitúcii, aj v oblasti realizácie výmeny osôb a skúseností v rámci medzinárodných stáží,
   e) šport;
  3. identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v oblastiach uvedených v Nariadení 1082/2006, t.j.:
   a) podpora podnikania, najmä rozvoja malých a stredných podnikov a cezhraničného obchodu,
   b) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany prírodných zdrojov a jej spoločné riadenie, ako aj prevencia pred prírodnými a technologickými ohrozeniami,
   c) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva,
   d) podpora prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami,
   e) zmenšenie izolácie prostredníctvom zlepšenia prístupu k službám a dopravným, informačným a komunikačným sieťam a tiež k cezhraničným systémom a zariadeniam dodávajúcim vodu a energiu a nakladania s odpadmi,
   f) podpora spolupráce a vytváranie sietí subjektov pôsobiacich na území Zoskupenia s cieľom efektívneho využitia spoločnej infraštruktúry v takých odvetviach ako sú ochrana zdravia, kultúra, cestovný ruch a vzdelávanie,
   g) podpora spolupráce, vrátanie administračnej a právnej, medzi obyvateľmi a inštitúciami na území Zoskupenia.
  3. Úlohy zverené Zoskupeniu jeho členmi sa nesmú týkať právomocí alebo povinností udelených verejným právom, cieľom ktorých je ochrana všeobecných záujmov štátu alebo ochrana všeobecných záujmov iných orgánov verejnej správy, ako sú policajné a regulačné právomoci, judikatúra a zahraničná politika.

 

Článok IV Finančné hospodárenie Zoskupenia

§ 7

Zoskupenie bude financované z členských príspevkov a z prostriedkov z programov a projektov spolufinancovaných Európskym spoločenstvom. Príjmami môžu byť aj dotácie z iných verejných zdrojov a dary, dedičstvá, príjmy z vlastnej činnosti.

§ 8

Zoskupenie môže podnikať. Príjmy z tejto činnosti sa môžu použiť len na realizáciu štatutárnych cieľov a úloh Zoskupenia a nesmú byť použité na rozdelenie medzi jeho členov.

§ 9

Finančné hospodárenie Zoskupenia bude vedené na základe ročného rozpočtu schváleného Valným zhromaždením.

§ 10

Zoskupenie vedie účtovníctvo na základe práva Poľskej republiky určeného zákonom zo dňa 29. septembra 1994 o účtovníctve (úplné znenie: Zbierka zákonov z roku 2009 č. 152 položka 1223 s neskoršími zmenami).

Článok V
Súlad s poľským právom

§ 11

 1. Členovia Zoskupenia vytvorení na základe práva iného ako poľské právo, berú na vedomie, že vo veciach fungovania Zoskupenia sa bude uplatňovať poľské právo, ktoré je zhodné s platným právom Európskeho spoločenstva.
 2. Členovia Zoskupenia vytvorení na základe práva iného ako poľské právo, berú na vedomie príslušnosť kontrolných organov uvedených v poľských zákonoch, najmä ustanovenia zákona zo dňa 7. apríla 1989. – Zákon o združeniach, ako aj povinnosť súčinnosti pri výkone ich kompetencii.

Článok VI
Pracovné jazyky Zoskupenia

§ 12

Pracovnými jazykmi Zoskupenia sú: český jazyk, poľský jazyk a slovenský jazyk.

Článok VII
Príslušné právo a kontrola.

§ 13

 1. Tieto Stanovy boli vypracované na základe ustanovení Nariadenia 1082/2006.
 2. Podľa Článku 2 ods. 1 písmeno c) Nariadenia 1082/2006 vo veciach neupravených Nariadením 1082/2006, Stanovami a Dohovorom, pre fungovanie Zoskupenia sa bude uplatňovať poľské právo, ako právo štátu kde Zoskupenie má svoje sídlo podľa Stanov.
 3. V prípade akýchkoľvek sporov medzi členmi Zoskupenia, členovia Zoskupenia sa zaväzujú riešiť spory zmierom. V prípade nedosiahnutia zmieru, budú spory podliehať poľským súdom.
 4. Vzhľadom na sídlo Zoskupenia, podľa Stanov na území Poľskej republiky, štátom príslušným k ustanoveniu orgánu kontroly riadenia verejných finančných prostriedkov je Poľská republika.
 5. Orgánom kontroly pre Zoskupenie je minister zahraničných vecí Poľskej republiky.

Článok VIII
Členovia Zoskupenia, ich práva a povinnosti

§ 14

Členovia Zoskupenia konajú prostredníctvom svojich zástupcov.

§ 15

Členovia Zoskupenia majú právo:

 1. voliť a byť volení do orgánov Zoskupenia,
 2. podávať orgánom Zoskupenia všetky návrhy týkajúce sa činnosti Zoskupenia,
 3. zúčastňovať sa zasadnutia Valného zhromaždenia,
 4. nahliadať do všetkých dokumentov, vrátanie zápisníc z Valného zhromaždenia, správ o činnosti a iných finančných dokladov.

§ 16

K povinnostiam členov Zoskupenia patria:

 1. riadiť sa ustanoveniami Stanov a Dohovoru pri plnení úloh,
 2. aktívne sa zúčastňovať pri realizácií cieľov a úloh,
 3. platiť členské príspevky;
 4. dbať o dobré meno Zoskupenia.

§ 17

 1. Do Zoskupenia môžu vstúpiť noví členovia.
 2. Kandidáti, ktorí majú záujem o členstvo, podávajú návrh na prijatie medzi členov vo forme písomnej žiadosti.
 3. Rozhodnutie o prijatí nového člena prijíma Valné zhromaždenie.

§ 18

 1. Každý člen môže vystúpiť zo Zoskupenia na základe ním predloženej výpovede.
 2. Výpoveď, ktorá nadobúda účinnosť na konci kalendárneho roka sa podáva písomne: výpovedná lehota je 4 mesiace, počítajúc od konca mesiaca v ktorom bola výpoveď podaná.
 3. Do doby vystúpenia zo Zoskupenia je člen povinný uhradiť všetky svoje záväzky voči Zoskupeniu a po vystúpení uhradiť všetky škody z toho vyplývajúce. Uhradené členské príspevky sa nevracajú.

§ 19

 1. Člen Zoskupenia môže byť rozhodnutím Valného zhromaždenia vylúčený zo Zoskupenia pre vážne alebo opakujúce sa porušenie svojich povinností vyplývajúcich z členstva. Vážnym porušením svojich povinností sa rozumie porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v § 16 týchto Stanov, pokiaľ člen ani na základe písomnej výzvy a určenia zodpovedajúceho termínu nesplní svoje povinnosti.
 2. Návrh na vylúčenie člena Zoskupenia môže podať ktorýkoľvek člen.
 3. Člen Zoskupenia, na vylúčenie ktorého bol podaný návrh, má právo na obhajobu počas najbližšieho Valného zhromaždenia.
 4. O výzve k ukončeniu porušovania povinností s určením zodpovedajúceho termínu, ktorý je uvedený v ods.1 a o vylúčení člena rozhoduje Valné zhromaždenie jednomyseľným rozhodnutím, pričom zástupca člena, ktorého sa týka vylúčenie, nehlasuje.

Článok IX
Personálne záležitosti

§ 20

 1. Zamestnancami Zoskupenia sú osoby zamestnané na základe pracovnoprávneho vzťahu.
 2. Podrobné podmienky výberu zamestnancov a podmienky ich pracovného zaradenia určuje Riaditeľ.
 3. Zoskupenie môže zadávať plnenie úloh tretím osobám na základe dohôd o vykonaní práce, zmlúv o dielo, alebo iných zmlúv podľa občianskeho zákonníka.

Článok X
Výročná správa o činnosti Zoskupenia a audit

§ 21

 1. Ročná účtovná závierka Zoskupenia a výročná správa o činnosti sa vyhotovujú v poľskom jazyku a vyúčtovania v nej uvedené sú v poľskej mene.
 2. Ročná účtovná závierka a výročná správa o činnosti budú taktiež preložené do českého a slovenského jazyka.
 3. Vyhotovenie účtovnej závierky zabezpečuje Riaditeľ.
 4. Ročná účtovná závierka musí byť vyhotovená najneskôr do 3 mesiacov od konca účtovného roka, pričom pod pojmom účtovný rok sa rozumie kalendárny rok.
 5. Ročná účtovná závierka Zoskupenia podlieha schváleniu Valnému zhromaždeniu najneskôr do 6. mesiacov od konca účtovného roka.

Článok XI Orgány Zoskupenia

§ 22

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom určeným pre prijímanie uznesení vo veciach, ktoré patria do jeho právomoci.
 2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
  1. prijímanie uznesení vo veci zmien Dohovoru a Stanov,
  2. schvaľovanie výšky a lehôt úhrady ročných členských príspevkov,
  3. schvaľovanie rozpočtu na návrh Riaditeľa,
  4. schvaľovanie plánu činností,
  5. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti,
  6. na návrh Dozornej rady prijíma uznesenia o udelení absolutória Riaditeľovi,
  7. volí a odvoláva Riaditeľa a určuje výšku jeho mzdy a výšku jeho odmien,
  8. rozhodovanie o prijatí nového člena,
  9. rozhodovanie o vylúčení člena,
  10. prijímanie uznesení vo veci schvaľovania organizačnej štruktúry Zoskupenia,
  11. prijímanie uznesení vo veci nadobudnutia, prevodu a zaťaženia nehnuteľností vo vlastníctve Zoskupenia,
  12. prijímanie rozhodnutí vo veci úverov a pôžičiek,
  13. voľba a odvolávanie členov Dozornej rady;
  14. prijímanie uznesení vo veci zrušenia a likvidácie Zoskupenia.
 3. Valné zhromaždenie má 4 členov - po jednom zástupcovi každého člena Zoskupenia.
 4. Člen Valného zhromaždenia vykonáva svoju funkciu bezodplatne.
 5. Člen Valného zhromaždenia môže byť na Valnom zhromaždení zastúpený svojím splnomocneným zástupcom; splnomocnenie musí byť písomné.
 6. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Riaditeľ najmenej raz do roka písomnou pozvánkou zaslanou členom a to najmenej pätnásť (15) dní pred termínom zasadnutia. K písomnej pozvánke bude pripojený program zasadnutia spolu s návrhmi uznesení.
 7. Prvé Valné zhromaždenie zvoláva Sliezske vojvodstvo po zápise Zoskupenia do registra, vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky, uvedeného v § 2 ods. 2 Stanov v termíne do tridsiatich (30) dní od jeho registrácie. Na prvom zasadaní sa schvaľuje rokovací poriadok Valného zhromaždenia.
 8. Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie predseda Valného zhromaždenia, zvolený na začiatku zasadnutia členmi Valného zhromaždenia.
 9. Kvórum potrebné na prijatie záväzných uznesení Valným zhromaždením je plný počet členov Valného zhromaždenia, s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 4, kde kvórum potrebné na prijatie záväzných uznesení tvoria všetci členovia okrem člena, o vylúčení ktorého sa hlasuje. Ak podmienka príslušného kvóra nie je splnená, Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné a zasadnutie je prerušené. V takom prípade sa musí zasadnutie konať do tridsiatich (30) pracovných dní od posledného zasadnutia Valného zhromaždenia.
 10. Uznesenia Valného zhromaždenia sa prijímajú jednomyseľne.
 11. Riaditeľ sa na Valnom zhromaždení zúčastňuje s poradným hlasom.
 12. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Riaditeľ alebo predseda Dozornej rady:
  1. z vlastného podnetu,
  2. na návrh Dozornej rady,
  3. na návrh najmenej 2 členov.
 13. Zo zasadnutia Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.

§ 23

 1. Štatutárnym, výkonným orgánom Zoskupenia je Riaditeľ. Riaditeľ zastupuje Zoskupenie a koná v jeho mene i v jeho záujme.
 2. Riaditeľ je zamestnancom Zoskupenia.
 3. Kandidáta na post Riaditeľa navrhujú členovia.
 4. Funkčné obdobie Riaditeľa sú 4 roky, pričom Valné zhromaždenie môže odvolať Riaditeľa kedykoľvek.
 5. K úlohám Riaditeľa patrí najmä:
  1. zastupovať Zoskupenie navonok,
  2. spolupracovať s vládnymi úradmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy a taktiež inými inštitúciami v záležitostiach týkajúcich sa činnosti Zoskupenia uvedených v Stanovách,
  3. pripravovať návrh rozpočtu a plán činností Zoskupenia,
  4. predkladať Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti Zoskupenia,
  5. zvolávať Valné zhromaždenie,
  6. vypracovať návrhy uznesení Valného zhromaždenia,
  7. vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia,
  8. prijímať rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do právomocí ostatných orgánov Zoskupenia,
  9. organizovať a riadiť bežnú činnosť Zoskupenia,
  10. riadiť prácu sekretariátu,
  11. plniť práva a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom Zoskupenia.

§ 24

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť Zoskupenia.
 2. Dozorná rada je zložená zo 4 členov, po jednom zástupcovi každého člena.
 3. Členovia Dozornej rady sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením.
 4. Funkčné obdobie členov Dozornej rady sú 4 roky.
 5. Dozorná rada zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok.
 6. Funkcia člena Dozornej rady sa vykonáva bezodplatne.
 7. Dozorná rada volí zo svojich radov predsedu, podpredsedu a tajomníka.
 8. Prvé zasadnutie Dozornej rady zvoláva Riaditeľ.
 9. K úlohám Dozornej rady patrí:
  1. kontrolovať aspoň jeden raz za rok celkovú činnosť Zoskupenia, najmä finančné hospodárenie a dodržiavanie právnych predpisov spojených s činnosťou Zoskupenia,
  2. predkladať Valnému zhromaždeniu stanoviská a návrhy vo veci ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti Zoskupenia,
  3. vyberať audítora pre vykonanie auditu účtovnej uzávierky Zoskupenia,
  4. predkladať na Valnom zhromaždení návrh na udelenie absolutória Riaditeľovi,
  5. predkladať na Valnom zhromaždení ročnú správu o svojej činnosti.
 10. Členovia Dozornej rady majú právo nahliadať do všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti Zoskupenia.
 11. Členovia Dozornej rady majú právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia s poradným hlasom.
 12. Členovia Dozornej rady majú právo žiadať od Riaditeľa všetky vysvetlenia týkajúce sa činnosti Zoskupenia. Riaditeľ má povinnosť písomne odpovedať na otázky do 21 pracovných dní od ich doručenia.

Článok XII.
Sekretariát Zoskupenia

§ 25

 1. Sekretariát tvoria zamestnanci Zoskupenia.
 2. K hlavným úlohám sekretariátu patrí plnenie príkazov Riaditeľa.

Článok XIII
Členské príspevky

§ 26

 1. Každý člen Zoskupenia je povinný platiť ročné členské príspevky.
 2. Výšku členských príspevkov, s výnimkou prvého členského príspevku, určí Valné zhromaždenie v súlade s princípmi prijatými v Stanovách.
 3. Všetci členovia platia členské príspevky v rovnakej výške.
 4. Prvý členský príspevok bude uhradený do 14 dní od dátumu zvolenia Riaditeľa. Výška prvého členského príspevku je čiastka ekvivalentná 22.000,00 EUR (slovom: dvadsaťdva tisíc eúr).
 5. Členské príspevky sú peňažné a sú splatné raz za rok na účet Zoskupenia do dňa 28. februára každého kalendárneho roku.
 6. Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie vo veci mimoriadnych členských príspevkov, určiť ich výšku a termín úhrady. Mimoriadne členské príspevky môžu byť aj nepeňažné.

Článok XIV
Zodpovednosť za záväzky Zoskupenia

§ 27

 1. Vzhľadom na vylúčenie zodpovednosti poľských členov podľa poľského práva, ostatní členovia Zoskupenia obmedzujú svoju zodpovednosť tak isto, ako aj poľskí členovia.
 2. Zoskupenie nesie zodpovednosť za svoje záväzky, bez ohľadu na ich povahu.

Článok XV Likvidácia Zoskupenia

§ 28

 1. Valné zhromaždenie rozhoduje o likvidácii Zoskupenia. V prípade likvidácie, Valné zhromaždenie určí likvidátora Zoskupenia.
 2. Zoskupenie sa likviduje v prípade:
  a) zrušenia Zoskupenia uznesením jeho členov,
  b) vymazania Zoskupenia z registra vedeného ministrom zahraničných veci Poľskej republiky z dôvodu činností vykonávaných Zoskupením, ktoré porušujú zákony členských štátov, tykajú sa verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia, verejnej morálky a porušujú verejný záujem členského štátu,
  c) vymazania Zoskupenia z registra vedeného ministrom zahraničných veci Poľskej republiky z dôvodu činností vykonávaných Zoskupením, ktoré sú v rozpore s úlohami a cieľmi Zoskupenia alebo realizácie činností mimo rozsahu zverených úloh.
 3. Náklady na likvidáciu, vrátane odmeny likvidátora, sa hradia z likvidovaného majetku Zoskupenia.
 4. Majetok likvidovaného Zoskupenia sa použije na účel uvedený v uznesení Valného zhromaždenia o likvidácii.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

§ 29

 1. Akákoľvek zmena týchto Stanov musí byť jednomyseľne schválená Valným zhromaždením a musí rešpektovať ustanovenia Nariadenia 1082/2006, najmä Čl.4 ods. 6.
 2. Na výklad znenia Stanov je záväzná každá jazyková verzia Stanov.
 3. V lehote desiatich pracovných dní od registrácie alebo zverejnenia Stanov, Zoskupenie zabezpečí odoslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia informujúceho o vytvorení zoskupenia, obsahujúceho údaje tykajúce sa jeho názvu, cieľov, členov a sídla podľa Stanov v úradnom vestníku Európskej únie na Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
 4. Stanovy a ich zmeny podliehajú oznamovacej povinnosti v úradnom vestníku Poľskej republiky „Monitor Polski B“. Oznámenie vykonáva minister zahraničných vecí.


Stanovy boli vyhotovené v ....................................., dňa .............................., v dvoch zhodných exemplároch, každý v poľskom jazyku, českom jazyku a slovenskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.