Zakladné informácie

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným (EZÚS TRITIA) bolo založené 25.februára 2013 na základe rozhodnutia Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky (MZV) č. 1/2013 o zápise EZÚSu TRITIA do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce vedeného MZV.

Právnym základom EZÚS TRITIA je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ktoré bolo transponované do poľskej legislatívy zákonom zo 7. novembra 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce.

Rozhodnutie založiť EZÚS TRITIA prijali lídri regionálnych samospráv z Moravskosliezskeho kraja (CZ), Sliezskeho vojvodstva (PL), Opolského vojvodstva (PL) a Žilinského samosprávneho kraja (SK) v r. 2009, a následne sa zahájili kroky vedúce k založeniu EZÚSu. Rozhodnutie lídrov vychádzalo z pozitívnych skúseností regiónov v cezhraničnej spolupráci a z dopadov tejto spolupráce na skvalitnenie života obyvateľov v prihraničnom území.

EZÚS TRITIA má rozlohu 24 566,09 km2 a 6,5 mln obyvateľov. Na jeho území sa nachádzajú dve mestá s viac než 300 tis. obyvateľmi - Katowice (PL) a Ostrava (PL). Tieto mestské aglomerácie a tiež Žilina (SK), spájajú intenzívne socio – ekonomické vzťahy. Územím TRITIA prechádza baltsko – jadranský dopravný koridor. So silným ekonomickým zázemím, siedmymi verejnými univerzitami, veľkým počtom poskytovateľov terciálneho vzdelávania a subjektov výskumu a vývoja, je územie TRITIA tiež zaujímavým priestorom pre výskum a inovácie. Vďaka týmto vzťahom medzi rôznymi subjektmi na území EZÚS TRITIA, ako aj vďaka spoločným výzvam, pred ktorými toto územie stojí, má EZÚS TRITIA enormný potenciál na ďalšie zvyšovanie intenzity a systematizáciu viacstrannej spolupráce.

EZÚS TRITIA bol založený na uľahčenie a rozšírenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, najmä prostredníctvom realizácie projektov alebo programov územnej spolupráce s nasledujúcimi cieľmi:

 1. uľahčenie každodenného života obyvateľov územia Zoskupenia,
 2. vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na úrovni celého územia,
 3. realizácia projektov za účelom spoločného strategického rozvoja.

Na dosiahnutie týchto cieľov EZÚS realizuje úlohy zamerané na identifikáciu, propagáciu a implementáciu programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v štyroch hlavných oblastiach:

 1. doprava,
 2. hospodárstvo,
 3. cestovný ruch,
 4. energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje energie,

a v piatich doplnkových oblastiach:

 1. kultúra,
 2. životné prostredie,
 3. ľudské zdroje, vzdelávanie vrátane úzkej spolupráce s vysokými školami,
 4. spolupráca verejných inštitúcii, aj v oblasti realizácie výmeny osôb a skúseností v rámci medzinárodných stáží,
 5. šport;

Berúc do úvahy stratégiu Európa 2020 a ciele Kohéznej politiky EÚ na programovacie obdobie 2014 – 2020 budú úlohy EZÚS TRITIA zamerané na identifikáciu, propagáciu a implementáciu programov, projektov a spoločných podujatí v rámci územnej spolupráce v nasledovných oblastiach:

 1. podpora podnikania, najmä rozvoja malých a stredných podnikov a cezhraničného obchodu,
 2. podpora a zlepšenie spoločnej ochrany prírodných zdrojov a jej spoločné riadenie, ako aj prevencia pred prírodnými a technologickými ohrozeniami,
 3. podpora a zlepšenie spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva,
 4. podpora prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami,
 5. zmenšenie izolácie prostredníctvom zlepšenia prístupu k službám a dopravným, informačným a komunikačným sieťam a tiež k cezhraničným systémom a zariadeniam dodávajúcim vodu a energiu a nakladania s odpadmi,
 6. podpora spolupráce a vytváranie sietí subjektov pôsobiacich na území Zoskupenia s cieľom efektívneho využitia spoločnej infraštruktúry v takých odvetviach ako sú ochrana zdravia, kultúra, cestovný ruch a vzdelávanie,
 7. podpora spolupráce, vrátanie administračnej a právnej, medzi obyvateľmi a inštitúciami na území Zoskupenia.

Čo je EZÚS

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS): nástroj na uľahčenie cezhraničnej, medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce. V anglickom jazyku: European grouping of territorial cooperation (EGTC).

Európsky parlament a Európska rada s politickou podporou Výboru regiónov zriadili EZÚS v roku 2006 Naraidením Európskeho parlamantu a Rady(ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS).

Miestne a regionálne orgány z rôznych členských štátov majú vďaka tomuto nástroju možnosť účinnejšie spolupracovať, napríklad tým, že sa môžu priamo uchádzať o prostriedky z európskych fondov a hospodáriť s nimi.

Úloha EZÚS

Organizovať a riadiť cezhraničné, medzinárodné a medziregionálne kooperačné opatrenia s finančným príspevkom EÚ alebo bez neho. S cieľom dosiahnutia týchto úloh, môže EZÚS vytvoriť svoju vlastnú štruktúru, hospodáriť s majetkom a vytvárať pracovné miesta.

Kto môže vytvoriť EZÚS?

Partneri EZÚS musia pochádzať prinajmenšom z dvoch členských štátov EÚ a ďalšie aj z mimo členských štátov a  môžu nimi byť:

- miestne a regionálne orgány,

- národné vlády,

- subjekty, ktoré sa riadia verejným právom,

- združenia.

Príklady možného využitia EZÚS

Poskytovanie cezhraničných služieb v oblasti dopravy a zdravotnej starostlivosti. Riadenie cezhraničných alebo medzinárodných projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (inovácie a technológie, ochrana životného prostredia atď.). Posilňovanie cezhraničnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Súvisiace dokumenty

- Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS).

- Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

- Zákon Národnej rady Slovenskej republike č. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z.z. o štatistike v znení neskorších predpisov

- Zákon poľskej republike zo 7. novembra  2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce.

- Zákon České republiky č. 298/2015 ze dne 22. 9. 2015, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Podrobné informácie o EGTC na stránke: https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx

 

Administratívna štruktúra PL, CZ a SK

 

 

Poľská republika

Česká republika

Slovenská republika

Ústavodarná moc

Senát – 100 senátorov

Senát- 81 senátorov

 

Národná rada  – 150 poslancov

Sejm - 460 poslancov

 

Poslanecká komora – 200 poslancov

Výkonná moc

Prezident

Prezident

Prezident

Rada Ministrov

Premiér

 

Vláda Českej republiky

Premiér

 

Vláda Slovenskej republiky Premiér

 

Súdnictvo

Súdy a tribunály

Ústavný tribunál a všeobecné súdy

Ústavný súd, špecializovaný súd a všeobecné súdy

Samospráva /regionálna správa

Vojvodský úrad

 

 

 

Krajský úrad

 

Okresný úrad

Okresný úrad

Úrad Maršalkovský – samospráva

Samosprávny krajský úrad

Mesto / Obec

Mesto / Obec

Mesto / Obec

Zakladajúci členovia zoskupenia:

 1. Sliezske vojvodstvo, Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Poľská republika
 2. Opolské vojvodstvo, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Poľská republika
 3. Moravskosliezsky kraj, Ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika
 4. Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika.

Zakadajúce dokumenty


iconStrategie systémové spolupráce ESÚS TRITIA


Na založenie EZÚS TRITIA s r.o. prispela realizácia projektu "Stratégia systémovej spolupráce verejných inštitúcií Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho a Opolského vojvodstva" CZ.3.22/3.1.00/09.01507, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Česká republika - Poľská republika 2007 - 2013 a štátneho rozpočtu ČR..

logo cz-pl